Четвъртък, 18 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 402 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30
    Относно: Даване на разрешение за изготвяне: ПУП–Парцеларен план за трасе за линеен обект – подземен електропровод – КЛ 1 Кv от КРШ „Ж-1“, извод на ТП „Бензиностанция 2“ до ново елетромерно табло пред УПИ ІІ-034010, 034044, ЖС,търговия и услуги, местност „Свети Георги“, гр.Пещера и отклонение за ново електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 56277.4.121 по КККР на гр.Пещера, ул.“Снежанка“, гр.Пещера и одобряване на задание.

Мотиви: Изготвяне на ПУП за Парцеларен план е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за определяне на трасе за подземен електропровод. За реализиране на инженерната инфраструктура е необходимо да се изготвят съответните парцеларни планове, като разрешението за това съгласно чл. 124а, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ се дава от Общинския съвет.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ.

Р Е Ш И :

1. Разрешава изработването на проект за ПУП за Парцеларен план-подземен електропровод – КЛ 1 Кv от КРШ „Ж-1“, извод на ТП „Бензиностанция 2“ до ново елетромерно табло пред УПИ ІІ-034010, 034044, ЖС,търговия и услуги, местност „Свети Георги“, гр.Пещера и отклонение за ново електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 56277.4.121 по КККР на гр.Пещера, ул.“Снежанка“, гр.Пещера, чието трасе започва от съществуващ КРШ „Ж 1“, извод на ТП „Бензиностанция 2“ пред поземлен имот с идентификатор 56277.503.388 по КККР на гр.Пещера и е предвиден да премине през поземлен имот с идентификатор 56277.4.9737 по КККР на гр.Пещера общинска публична собственост с НТП терени за градско и крайградско движение, преминава и през поземлен имот с идентификатор 56277.4.79 по КККР на гр.Пещера общинска частна собственост с НТП полски път, през отклонение до ново електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 56277.4.121 по КККР на гр.Пещера, ул.“Снежанка“, гр.Пещера и достига пред УПИ ІІ-034010, 034044, ЖС, търговия и услуги, местност „Свети Георги, гр.Пещера.

2. Одобрява приложеното задание.

3. Дава предварително съгласие предвиденото в скицата-проект трасе на съответната инженерна мрежа – електропровод да премине през следните имоти-общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 56277.4.9737 по КККР на гр.Пещера общинска публична собственост с НТП терени за градско и крайградско движение, поземлен имот с идентификатор 56277.4.79 по КККР на гр.Пещера общинска частна собственост с НТП полски път. Определя срок на валидност от две години на предварителното съгласие по чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 16
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216