Четвъртък, 18 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ТЪРГ за учредяване правото на строеж за изграждане на индивидуални вилни сгради Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 04 Юни 2007г. 16:51ч.
О Б Щ И Н А- П Е Щ Е Р А

О Б Я В Я В А

1.Провеждане на търгове с явно наддаване на 28.06.2007г. от 13:30 часа в стая №5 на І -ви етаж в Общинската администрация за учредяване право на строеж за изграждане на индивидуални вилни сгради, всяка със застроена площ от 60 м2, както следва:

1.1.В УПИ-І-Вилно застрояване, кв.7 по плана на летовище"Свети Константин"-с пл.№847, предвидена-свързано с вила с пл.№490, пл.№879 и пл.№848 при налична тръжна цена-4 240 лева.
1.2.В УПИ-І-Вилно застрояване, кв. 14 по плана на летовище"Свети Константин"- за вилни сгради с планоснимачни номера-
849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,
868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878-
при налична тръжна цена в размер на 4 020 лева.
2.Тръжни документи, могат да се закупуват всеки ден след публикуването на обявата от 14:00 до 17:00 часа до 15.06.2007година от стая №17 срещу заплатени суми от 50 лева в касата на общината.
3.Депозити за участие в търговете в размер на 10% от началните тръжни цени трябва да постъпят по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF-"Общинска банка" АД-офис-Пещера или в касата на общината до 17:00 ч. на 27.06.2007г.
4.Документи за участие в търговете:
4.1.Заявление за участие по образец,
4.2.Документ за закупени книжа,
4.3.Документ за внесен депозит,
4.4.Удостоверение от НАП по чл. 87, ал.6 от Данъчно-осигурителен кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения,
4.5.Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че кандзидатства едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон.
4.6.Изрично пълномощнво с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник.
5.Документи за участие в търговете се приемат в ОЦУИГ в срока за внасяне на депозитите.
6.Оглед на ситуацията може да се прави до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и със заявка в стая № 19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
7.Заплащане на придобитото право на строеж от спечелилите участници трябва да се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия търга приобретател само с парични средства.След изтичане на 5(пет) годишен срок от учредяването, правото на строеж, в случай че не е реализирано се погасява в полза на собственика на земята.


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069