Сряда, 21 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Вторник, 27 Март 2018г. 07:47ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 03. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за работата на РУ Полиция – Пещера за 2017г.
Докладва: Началник на РУ Пещера

2. Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Пещера за 2017г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Златка Златанова – Секретар на МКБППМН

3. Информация за състоянието на спорта в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Добринка Смилянова
Старши специалист „Организатор спорт и туризъм“

4. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов- Гл.експерт „Култура, младежки и религиозни дейности“

5. Приемане на План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Сашо Дамянов - служител по сигурността на класифицираната информация

6. Приемане на Отчет за 2017г по изпълнение на мерките от Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

7. Приемане на Отчет по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2016-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

8. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“.
Докладва: Иван Спиров – Директор на ОП „Чистота и ПОИ“ - Пещера

9. Вземане на решение за уреждане на имуществените отношения с “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД, във връзка с Решение № 368/28.09.2017г. на Общински съвет – Пещера за прекратяване на съдружие на Община Пещера в “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД и Решение № 397/28.12.2017г. за приемане доклад за оценка на цяло предприятие.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Цветан Христов – Директор на дирекция „АПИО“

10. Упълномощаване Кмета на Община Пещера, във връзка с безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – държавна собственост с местонахождение в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, ул.“Свети Константин“ №54, представляващ поземлен имот с идентификатор 56277.502.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с площ 14 785 кв.м., ведно с изградените върху него сгради, подробно описан в акт за публична държавна собственост № 6501/13.06.2016г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

11. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов – Гл. Спец. „Общинска собственост и наеми“

12. Отмяна на Решение № 381/26.10.2017г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

13. Проект за изменение на КККР с обхват поземлени имоти с идентификатори 56277.1.1110, 56277.1.1498, 56277.1.1928.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

14. Приемане на оценки за продажба на идеални части от имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.905 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

15. Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.504.527.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

16. Предоставяне на поземлени имоти в землището на гр. Пещера на наследниците на Ангел Щерев Игнатов.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

17. Предоставяне на поземлени имоти в землището на с. Радилово на наследниците на Илия Николов Пройчев.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

18. Предоставяне на поземлен имот в землището на с. Радилово на наследниците на Никола Николов Манолов.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

19. Предоставяне на поземлен имот в землището на с. Радилово на наследниците на Паун Лазаров Радин.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

20. Предоставяне на поземлен имот в землището на с. Радилово на наследниците на Никола Петров Ташев.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“
21. Предоставяне на поземлен имот в землището на с. Радилово на наследниците на Никола Костадинов Лулов.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

22. Предоставяне на поземлен имот в землището на с. Радилово на наследниците на Георги Петков Вачков.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

23. Предоставяне на поземлени имоти в землището на с. Радилово на наследниците на Атанас Петров Кичуков
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

24. Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216