Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява Печат Е-поща
Вторник, 27 Март 2018г. 08:00ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

             В изпълнениена Заповед №245/26.03.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

ОБЯВЯВА

1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Сграда с площ 13 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена 84,50 без ДДС, депозит за участие 8,45 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

1.2.Терен – частна общинска собственост, с площ 42 кв.м., с местонахождение в района на Общински пазар гр.Пещера, западно от сграда с идентификатор 56277.503.101.1, при граници и съседи: север – улица с осови точки 552-551, запад улица с осови точки 552-610, юг – имот 56277.503.102, изток - сграда с идентификатор 56277.503.101.1 за разполагане на преместваем обект за производствена дейност, при начална тръжна месечна наемна цена 84.00 лв. без ДДС, депозит за участие 8,40 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
1.3.Терен – частна общинска собственост, с площ 40 кв.м., с местонахождение в поземлен имот с идентификатор 56277.504.321, при граници и съседи: от юг – поземлен имот с идентификатор 56277.504.9600 и поземлен имот с идентификатор 56277.504.9648, север - поземлен имот с идентификатор 56277.504.9621, изток – празен терен в поземлен имот с идентификатор 56277.504.321 за разполагане на преместваем обект за търговска дейност, при начална тръжна месечна наемна цена  84,80 лв. без ДДС, депозит за участие 8,48 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
1.4.Терен – публична общинска собственост за разполагане на две кафе машини, всяка от които с площ 60/60 см., с местонахождение в поземлен имот с идентификатор 56277.502.9591, при граници и съседи: от юг и от запад - поземлен имот с идентификатор 56277.502.9591, изток – сграда на Общинска администрация с идентификатор 56277.502.820.2, север – поземлен имот с идентификатор 56277.502.820, при начална тръжна месечна цена 52.00 лв. без ДДС, депозит за участие 5,20 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
2. Дата, място и час на провеждане на търговете:
        На 13.04.2018 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера, както следва:  
- от 14:00 ч. за имота по т.1.1;
- от 14.10 ч. за имота по т.1.2;
- от 14.20 ч. за имота по т.1.3;
- от 14.30 ч. за имота по т.1.4;
 3. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите общинска собственост, посочени в т.1 от настоящата заповед и се закупува до 16 часа на 12.04.2018г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).
 4. Размерът на депозита за участие в търговете е посочен в т.1 и следва да се внася до 17:00 часа на 12.04.2018г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
    Код на Общинска банка: SOMBBGSF
    Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021
5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедите за обявяване на спечелилите  участници.
6. Документите за участие в търговете се подават до 17:00 часа на 12.04.2018г. в Общински център за услуги  и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
7. Определената стъпка за наддаване е 5% от началната тръжна цена.
 8. Задължителни документи за участие в търга:
            1) Заявление за участие по образец
            2) Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, съответно копие на лична карта, когато участникът е физическо лице.
            3) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК), изписан на плика, с който се подават документите за участие.
            4) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.
             5) Декларации по образец съгласно тръжните документи.
             6) Документ за внесен депозит за участие в търга.
             7)  Документ за закупени тръжни книжа.
             8) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
            Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.8, подточки 2 и 3.
9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в стая №19 на първия етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
10. Договорите за наем със спечелилите участници ще се сключват при спазване на реда и условията, посочени  в НРПУРОИ.
11. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилия участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит се прилага към досието на наемателя.
12. Допълнителна информация може да се получи на телефон 0350/6-22-03 вътр. 131 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216