Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ОБЯВА-ТЪРГ за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 20 Юни 2007г. 11:06ч.
О Б Я В А

О Б Щ И Н А ГР. П Е Щ Е Р А

ДИРЕКЦИЯ “ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ”

В изпълнение на Решение №224 на Общински съвет гр. Пещера,взето на заседание проведено на 25.02.05год и разпоредбите на чл.42 и чл.46 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и на основание Заповед № 512/14.06.07год.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ- ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.Монолитен павилион №2 на Общ.пазар на Общ.пазар с площ 24кв.м. и начална месечна наемна цена 150.00лв.с ДДС.


2.Метален павилион №9 на Общ.пазар с площ 7кв.м. и начална месечна наемна цена 120.00лв с ДДС.

3.Метален павилион №11 на Общ.пазар с площ 6.60кв.м. с начална месечна наемна цена 120.00лв с ДДС.

4.Метален павилион №12 на Общ.пазар с месечна наемна цена 142.00лв с ДДС, с площ 9кв.м.

5.Метален павилион №13 на Общ.пазар с площ 9кв.м.и начална месечна наемна цена 335.00лв с ДДС.

6.Терен до автогара с площ 20кв.в.и месечна наемна цена 50лв.

7.Кафе худ.галерия с площ 26кв.м. и начална месечна наемна цена 90.00лв с ДДС.

Срокът за отдаване под наем е пет години.


Търгът ще се проведе на 05.07.07год. в канцеларията на Общински пазар в 14.00 часа.


Депозита за участие е в размер на една месечна наемна вноска.
Председателят обябява стъпката,която не може да бъде по малка от 1на сто и по голяма от 10 на сто от началната цена.
Утвърдената тръжна документация се получава от директора на Дирекция “Общински пазари” след заплащане на такса в размер на 10лв.
Депозита за участие и таксата за закупуване на тръжната документация се внасят в касата на Община Пещера-стая № 1 на втори етаж до 17ч. на 04.07.07год.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след заявяване в канцеларията на Дирекция “Общ.пазар”.
Заявленията за участие с приложените квитанции за платен депозит и закупена тръжна документация и др.задължителни документи описани по долу се подават до 17 ч. на 04.07.07год.
Когато на търга не се яви кандидат ,той се обябява за непроведен.
Повторен търг се провежда при същите условия на 25.07.07год.
Задължителни документи за участие в търга са:
1.Заявление за участие по образец.
2.Препис от решението за съдебна регистрация на кандидата .
3.Документ за закупени тръжни книжа.
4.Документ за внесен депозит.
5.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
6.Документ за липса на задължения от НАП.

Кандидатите за участие могат да бъдат само търговци регистрирани по смисъла на търговския закон.
Всички изброени документи без заявлението за участие се представят в запечатан непрозрачен плик.

ЗА СПРАВКИ –ТЕЛ./0350/56-84
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069