Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 10 Май 2018г. 10:47ч.

В изпълнение на Заповед №316/08.05.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА
            
1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост:

 

1.1. Поземлен имот с площ 374 кв.м., с идентификатор 56277.3.367 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност „Лагера“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята при неполивни условия: девета, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 011021, граници на имота: 56277.3.368, 56277.3.372, 56277.3.366, 56277.3.390, актуван с АОС №733/29.09.2017 г., вписан в службата по вписванията във вх. Рег. №1648/03.10.2017 г., Акт №143, том 6, при начална тръжна цена 480.00 лв. без ДДС и депозит за участие 48.00 лв.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 56277.504.527 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. На Изпълнителнен директор на АГКК, с площ 416 кв.м., няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к. 4550, кв. „Луковица“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 199, парцел ХV – жилищно строителство, граници на имота: 56277.504.525, 56277.504.9601, 56277.504.528, 56277.504.530, 56277.504.526, актуван с АОС №746/12.03.2018 г., вписан в Служба по вписванията във Вх. Рег. №293/13.03.2018 г., Акт №193, том 1, при начална тръжна цена 6340.00 лв. без ДДС и депозит за участие 634.00 лв.
2. Дата, място и час на провеждане на търговете - на  29.05. 2018г., стая № 5, I етаж на общинска администрация:
- от 14:00 ч. за ПИ с идентификатор 56277.3.367;
 - от 14:15 ч. за ПИ с идентификатор 56277.504.527.
3. Задължителни документи за участие в търговете:    
3.1. Заявление за участие по образец.
3.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за физическите лица - копие от документ за самоличност.
3.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие в търга.
3.4. Документ за внесен депозит за участие в търга.
3.5. Документ за закупени тръжни книжа.
3.6. Декларации по образец съгласно тръжните документи:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;
- декларация за оглед на обекта.
3.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.
3.8. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник - оригинал или заверено копие.
 Когато в заявлението по образец участника търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 3.2. и 3.3.
4. Утвърдената тръжна документация с цена - невъзстановими 30 лв. може да се закупува след публикуване на обявата до 16:00 часа на 28.05.2018г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).  
5. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търговете, ведно с другите документи посочени в т.3 в настоящата заповед е до 17:00 ч. на 28.05.2018г.  в Общински център за услуги и информация на гражданите.
6. Депозитите за участие в търговете са посочени в т.1, подточки т.1.1-1.2 от тази обява и следва да се внася до 17:00 ч. на 28.05.2018 г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера .
7. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия  участник.
8. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.
9. Оглед на имотите, предмет на търговете може да се извършва всеки работен ден до датата на търговете след представяне на документ за  закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №19, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.
10. Договорите за продажба със спечелилите участници се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
          ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА: 0350/6-22-03, вътр. 131 – Д. Симонов                           

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069