Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Юни 2018г. 09:00ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 06. 2018 г. / ВТОРНИК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Иформация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

2. Информация за работата на Община Пещера с еврофондовете за периода януари 2017г.- юни 2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Веселин Джелатов Директор дирекция „ЕФСПОП“

3. Създаване на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи и приемане на Правилник за неговата организация и дейност.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

4. Подаване на проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Веселин Джелатов Директор дирекция „ЕФСПОП“

5. Подаване на проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Веселин Джелатов Директор дирекция „ЕФСПОП“
6. Подаване на проектно предложение по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Веселин Джелатов Директор дирекция „ЕФСПОП“

7. Вземане на решение за одобряване и подписване на меморандум между Община Пещера и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ относно съвместно планиране на дейности за подобряване на условията на живот на икономически неравностойни общности с фокус върху ромите, чрез осъществяването на проект „Регулация и застрояване на съществуващите квартали с преобладаващо ромско население – кв. Каваклия – гр. Дупница и кв. Луковица – гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Цветан Христов-Директор на дирекция АПИО.

8. Вземане на решение за одобряване и подписване на меморандум между Община Пещера и Фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“ във връзка с урегулирането на имоти и създаването на траен статут на жилища в местност „Орешака“ в съседство с кв. „Пирин“ в гр. Пещера, след влизане в сила на Общия устройствен план на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Цветан Христов-Директор на дирекция АПИО.

9. Искане за създаване на ново населено място „Свети Константин“ на територията на Община Пещера, област Пазарджик.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Цветан Христов-Директор на дирекция АПИО.

10. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.501.58 по ККР на гр. Пещера между Община Пещера и наследниците на Иван Димитров Попов и Донка Кънчева Попова.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

11. Включване на СУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера и ОУ,,Петко Рачов Славейков“ – гр.Пещера в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева – Главен експерт „Образование“

12. Даване на съгласие и определяне на представител на Община Пещера в органите на управление на „Асоциация по ВиК“ на обособена територия, обслужвана от „ВКС“ ЕООД гр. Пещера.
Докладва: инж. Звезделин Вукев,
Управител на „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера
13. Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“ финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социално предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Докладва: Зехра Алиш, Зам. кмет на Община Пещера

14. Попълване състава на ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по териториално и селищно устройство.
Докладва: д-р Цветана Лепарова
Председател на Общински съвет- Пещера
15. Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069