Сряда, 27 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 25 Юни 2018г. 13:26ч.

Заповед

№428

Гр.Пещера 25.06.2018 г.


    Във връзка с Писмо с вх.№24-40-4/22.06.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик относно настъпил етап на „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури към 15.06.2018 г., на основание чл.4, ал.4 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

НАРЕЖДАМ :

І. Обявявам настъпването на „восъчната зрялост” на посевите, засети с житни култури, считано от 15.06.2018 г.
ІІ. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Пещера:

 

 

1.Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на „восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стърнищата.
2.Забранявам изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други площи.
3.Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи през периода от „восъчна зрялост” до прибиране на реколтата.
3.1.При аварийни ситуации се допуска извършване на дейностите по т.3 след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
4.Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през или покрай житни посеви да осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
5.Възлагам на кметовете на кметства на населените места в общината да извършат почистване на районите около естествените и изкуствените водоизточници и поддържат подстъпите и пътищата до тях.
6.Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
7.Възлагам на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи изпълнението на следните мерки:
7.1.Да организират и изпълняват изискванията на Наредба №8121з-968/10.12.2014 г.  и уведомяват писмено РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка;
7.2.Да парцелират житните култури при започване на жътвата – да се парцелират площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м., изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване;
7.3.Да отделят площите, засети с житни култури чрез направа на пожаро-защитни ивици – изоран почвен слой или почистена растителност, както следва:
- пожарозащитни ивици за отделяне на площите от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др. да бъдат с ширина не по-малко от 6 м.;
7.4.Да се обособят пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м. около съоръженията на въздушните електропроводи (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.), преминаващи над житни площи;
7.5.Да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите и участъците в жътвената кампания.
7.6.При жътва в площ над 100 дка да осигурят дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м. При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка да осигурят дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене, съгласно изискванията на Наредба №8121з-968/10.12.2014 г., приложение №2;
7.7.Да осигурят земеделските земи и обектите с пожарогасителни технически средства съгласно приложение №2 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г.
7.8.Да организират наблюдение на площите с посеви през периода от „восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове, съгласувано с РСПБЗН, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства;
7.9.Да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
7.10.Водачите на земеделска техника да познават и спазват правилата за пожарна безопасност, съгласно чл.14 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г.
8.Забранявам извършването на дейности в земеделските земи и обекти със земеделска техника, която не отговаря на изискванията по чл.20 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. Техниката да се допуска до участие в жътвената кампания със становище на началника на РСПБЗН след подадено искане по чл.13, ал.1, т.3 с приложени документи по чл.13, ал.2 от наредбата.
9.Възлагам на кметовете на кметства в общината да създадат условия за телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението и Общината с цел информиране и своевременни действия при забелязано огнище на пожар. При пожар да се обаждат на телефон 112 (единен европейски номер за спешни повиквания) и в Общината на телефон 0350/62216 (денонощен дежурен при ОбСС).
10.Възлагам на кметовете на кметства в общината да разгласят противопожарните мерки за опазване на житните култури чрез поставяне на копие от настоящата заповед на обичайните места за информации, както и  оповестяване чрез местните радиовъзли.
Заповедта да се постави на сайта на Община Пещера.

Копие от заповедта да се изпрати на кметовете на с.Радилово и с.Кап. Димитриево за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ /П/
Кмет на Община Пещера

 

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069