Сряда, 21 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 497 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   ОТНОСНО: Създаване на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи и приемане на Правилник за неговата организация и дейност.


    Общинският съвет след като изслуша докладната записка на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, и на основание чл.17, ал.1, т.1, чл.20, чл.21, ал.1,т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се създаде Общински фонд за подкрепа на местни инициативи за финансиране на инициативи, насърчаващи участието на гражданското общество, подобряване на средата и качеството на живот в община Пещера;
2. Определя средства в размер на 10 000лв. (десет хиляди лева) от общинския бюджет за Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи;
3. Приема общ бюджет на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи за финансиране на инициативи в размер на 18 000лв. (осемнадесет хиляди лева), от които 10 000 лв. (десет хиляди лева) от бюджета на Община Пещера и 8 000лв.(осем хиляди лева) от Сдружение „Платформа Агора - Активни граждански общности за развитие и алтернатива”;
4. Определя максимална безвъзмездна финансовата помощ, предоставяна от фонда на една инициатива в размер на 3000 лв.;
5. Приема Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (ПРАВИЛНИК .doc)ПРАВИЛНИК .doc[ ]1202 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216