Сряда, 21 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 498 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37
   ОТНОСНО: Подаване на проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, като взе предвид становищата на ПК и във връзка с Решение № 642/ 15.07.2014 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :


1. Дава съгласие Община Пещера да кандидатства по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проектно предложение „Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144 по КК на територията на гр. Пещера“.
2. Определя дейностите, включени в проектите, като приоритетни и съответстващи на Приоритет 4: Достъпност и качество на средата за живот, Специфична цел 4.3 Подобряване облика и свързаността между населените места, Мярка 4.3.1 Рехабилитация на обществени площи.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216