Вторник, 20 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 501 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   Относно: Искане за създаване на ново населено място „Свети Константин“ на територията на Община Пещера, област Пазарджик

 

Мотиви: Летовище „Св. Константин“ е емблематичният и с утвърдени традиции курорт на Пещера - неразделна част от обществено-икономическия и спортно-туристическия живот на община Пещера. Общината е реалният стопанин на тази територия през годините.
Изградената инфраструктура е реализирана изцяло със средства на Община Пещера – основните пътища са павирани или асфалтирани, изградена е водопроводна мрежа, довеждащ водопровод с филтър, почти изцяло изградена канализационна система, както и електрификация - мрежи и трафопостове. На територията на летовището има изградени от Община Пещера 414 осветителни тела, 25 км. кабелна мрежа като 3 500 лв. е годишната поддръжка. За изграждане на водопроводната мрежа на летовище „Св. Константин“ са инвестирани 1 771 879.68 /един милион седемстотин седемдесет и една хиляди, осемстотин седемдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/ лв. от страна на Община Пещера. Предстои изграждане на пречиствателна станция. На територията на летовището има сгради и имоти със съответните отреждания, както следва: сграда с пл. № 88, кв. 4 - зеленчуков магазин „Булгарплод“, сграда с пл. № 111, кв. 4 – РСС /Районна станция на съобщенията/, пл. № 181, кв. 9 - Трафопост, сграда с пл. № 307, кв. 11 - тоалетна обществ., сгради с пл. № 437 и № 438 - Хотел - Ресторант „ДАФ Транс“ ЕООД, сграда с пл. № 464, кв. 23 - Трафопост, УПИ ІІ - Зеленина, кв. 2, УПИ І - Обществено и индивидуално застрояване, кв. 4, УПИ ІІ - Зеленина, кв. 10, УПИ І - Зеленина, кв. 11, УПИ ІІ - Зеленина, кв. 12, УПИ І - Зеленина и УПИ ІІ - Зеленина, кв. 17, УПИ ІІ - Зеленина и спорт, кв. 18, УПИ І - Вилно застрояване и спорт, кв. 19, УПИ І - Зеленина и спорт, кв. 22, УПИ І - Зеленина, кв. 24.
Със Заповед № 2620/ 12.07.1963г. на Министерство на народното здраве и социалните грижи („Държавен вестник“ – бр. 54) летовището е обявено за курорт (климатчен планински курорт от местно значение). Първият проект на летовището е изработен през 1910 година, заедно с „Наредби за строенето в курорта при горската местност „Св.Константин” – Пещерска околия”.
През 1961 година е изработен кадастрален план на курорта от Мероприятие „ПСП” въз основа на определен околовръстен полигон от 1960г.
През 1971 година въз основа на изготвения през 1961г. кадастрален план се изработва общ градоустройствен план на летовището приет с Протокол № 4 от 13.05.1971г. на Съвета по планово изграждане на населените места при Окръжен народен съвет – Пазарджик.
На негова база е изготвен предварителен идейно - застроителен план, приет на 11.02.1972г. с Протокол № І-78 на Върховния съвет за архитектура и благоустройство на МАБ.
Въз основа на приетия предварителен идейно – застроителен план е изработен окончателен застроителен и регулационен план на летовище „Св.Константин”, утвърден със Заповед № 1819 от 12.12.1979 година на Общински народен съвет - гр. Пазарджик.
През следващите 30 (тридесет) години този план е прилаган, като освен по-горе цитираните благоустройствени мероприятия е реализирано по - голяма част от сега съществуващото застрояване. Общият брой на изградените индивидуални вилни сгради е около 900 (деветстотин).
При изготвяне на общия устройствен план на общината, за който е обявена обществена поръчка (на 25.07.2016г.), територията на летовище „Свети Константин” се предвижда със същата функция, като се запази предназначението на тази територия и се повиши качеството на средата за отдих.
С Решение № 604/16.12.2009г. по възз. гр. д. № 947 по описа на Пазарджишки Окръжен Съд за 2009г. е прието за установено по отношение на Община Пещера, че Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните е собственик на имотите, върху които е изградено летовище „Св. Константин“ и представляват земи и гори, съгласно действащите лесоустройствени планове Решение № 604/16.12.2009г. на Окръжен Съд Пазарджик влиза в законна сила на 28.12.2010г.
Предвид гореизложеното Община Пещера направи искане до Министерство на земеделието и храните за прилагане на разпоредбите на §6, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите за имотите попадащи на територията на летовище „Свети Константин”, които са в границите, определени с околовръстен полигон, нанесен в Едромащабна топографска карта(ЕТК) К-35-61-/248/ и Едромащабна топографска карта К-35-61-/232/ от 1966г. в М 1:5000, заверени от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – София.
Съгласно писмо изх. № 91-1630/ 05.08.2014г. на МЗХ, поземлени имоти с номера 000004, 000005,230094, 230016, 230093, 230017, 230096, 230097, 230087, 230089, 230090, 230091, 230092, 232045 и 230080, находящи се в землището на гр. Пещера, община Пещера, с обща площ 643,338 дка, които попадат в границите на околовръстен полигон на летовище „Свети Константин” отразен в едромащабна топографска карта (ЕТК) К-35-61-/248/ и ЕТК К-35-61-/232/ от 1966г. в М 1:5000, съгласно §13, ал.3 от Правилника за приложение на Закона за планово изграждане на населените места, се смятат с променено предназначение и за тях не се извършват процедури за промяна на предназначението по реда на Закона за горите. Съгласно разпоредбата на §6, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите, промяната на собствеността върху поземлените имоти се извършва по реда на Закона за държавната собственост.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1 от ЗОС и чл. 54 от ЗДС, Общински съвет-Пещера с Решение № 657 от 08.08.2014г. даде своето съгласие за безвъзмездно придобиване на 643,338 дка земя – частна държавна собственост, попадаща в границите на околовръстен полигон на летовище „Свети Константин” отразен в едромащабна топографска карта (ЕТК) К-35-61-/248/ и ЕТК К-35-61-/232/ от 1966г. в М 1:5000, представляваща поземлени имоти с номера 000004, 000005, 230094, 230016, 230093, 230017, 230096, 230097, 230087, 230089, 230090, 230091, 230092, 232045 и 230080 по КВС на землището на гр. Пещера, Община Пещера.
С писмо изх. № 1101-188/ 03.10.2014г. на Областен управител на област Пазарджик е изпратена преписка до Министъра на МРРБ за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху гореописаните имоти-частна държавна собственост на община Пещера.
Преписката е прекратена с писмо изх. № 90-04-294/01.12.2014г. на МРРБ във връзка със становище на Министъра на околната среда и водите, с което се твърди, че в един от имотите попадат водни обекти, видно от приложената към писмото орто фото снимка, които следва да се актуват като публична държавна собственост.
След направеното проучване на място и представеното становище изготвено от независим експерт с писмо изх. № РД-11-121/18.09.2015г. на МОСВ - Басейнова дирекция „Източно беломорски район” даде становище, че частите от водни обекти, попадащи в имоти от лет. „Свети Константин” не следва да бъдат преобразувани в публична държавна собственост и могат да останат в границите на имотите в които попадат, без да се обособяват като отделни имоти и без да се изключват от тях.
Със Заповед № РД-18-62/ 15.11.2014г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на летовище „Свети Константин”, при което описаните по-горе имоти получават нови номера – идентификатори. За същите има издадени актове за частна държавна собственост.
Административното обслужване на гражданите и охраната на собствениците на вилни сгради в летовище „Свети Константин“, ИЗГРАЖДАНЕТО, поддръжката и контрола на инфраструктурата се извършват от Община Пещера.
При юридическа липса на собственост на Община Пещера върху територията, ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, касаещи собственост или ограничени вещни права, свързани с устройството на територията са в компетенциите на Областна администрация и се реализират в гр. Пазарджик. Това създава бюрократични и реални затруднения, загуба на време за получаване на нужната документация съгласвуане, разходи за такси, пътни и т.н.
Това обстоятелство създава редица затруднения по прилагането на одобрения през 1979г. подробен устройствен план на летовище „Св. Константин“ и предприемане на бъдещи действия по благоустрояване и развитие на инфраструктурата, туризма и отдиха на летовище „Св. Константин“, както и във връзка с административното му обслужване и управление.
Съгласно чл. 18 от Закона за административно - териториалното устройство на Република България територия на населеното място е селищната територия, определена от строителните му граници, и извънселищната територия, определена от границите на землището. Наименованието на населеното място се определя с указ на президента на Република България.
Съгласно чл. 19, ал. 1 от закона нови населени места се създават в землищата на съществуващи населени места. Условията за създаване на ново населено място са определени в ал. 2 на същия член и те са: 1. (Изм. - ДВ, бр. 154 от 1998 г.) трайно заселване на население в съществуващо селищно образувание в определена с устройствен план територия или възникнала потребност от заселване в нея; 2. (Отм. - ДВ, бр. 154 от 1998 г.); 3. (Изм. - ДВ, бр. 154 от 1998 г.) наличие на постоянно живеещо население и на изградена социална инфраструктура.
Съгласно разпоредбата на чл. 20 от Закона за административно - териториалното устройство на Република България редът за създаване на ново населено място е: 1. искане, подписано най-малко от 25 на сто от избирателите или от кмета на общината до общинския съвет, за създаване на ново населено място; 2. общинският съвет в двумесечен срок обсъжда направеното искане и изпраща своето решение на областния управител; Областният управител в едномесечен срок внася в Министерския съвет мотивирано предложение за създаване на ново населено място; 3. решението на Министерския съвет за създаване на ново населено място и указът на президента на Република България за определяне на наименованието му се обнародват в "Държавен вестник".
Предложението на общинската администрация е да бъде създадено ново населено място в Община Пещера, област Пазарджик с наименование „Свети Константин“. Налице са условията, предвидени в чл. 19 от ЗАТУРБ за създаване на ново населено място. В съответствие с разпоредбите на закона следва да се изпълнят необходимите процедури. По предложение на кмета на Община Пещера Общинският съвет на Община Пещера трябва да приеме решение, с което да даде съгласие за създаване на новото населено място. Въз основа на това областният управител на област Пазарджик внася мотивирано предложение за създаване на ново населено място. Територията, на която се предлага да се създаде новото населено място, е обявена за курорт по смисъла на Закона за здравето през 1963 г. и за нея има изготвен, одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план. На съответната територия има изградена социална инфраструктура, както и постоянно живеещо население. Eдни oт ocнoвнитe пpoблeми, ĸoитo могат дa се peшaт c пpeoбpaзyвaнeтo нa ĸypopтa в населено място, e дa ce пoдoбpи инфpacтpyĸтypaтa, дa ce изгpaди ĸaнaлизaция и дa ce пoдoбpят ycлoвиятa зa oтдиx в ĸypopтa. Слeд ĸaтo cтaнe населено място, щe имa и пoвeчe възмoжнocти дa ce пpивлeĸaт cpeдcтвa oт eвpoпeйcĸите пpoeĸти, ĸoитo ce paзpaбoтвaт.


   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по бюджет и финанси,ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, на основание чл. 19 и чл. 20 от Закона за административно - териториалното устройство на Република България, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 17 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за създаване на ново населено място „Свети Константин“ на територията на Община Пещера, област Пазарджик.
2. Възлага на Кмета на Община Пещера да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.
3. Решението на Общински съвет гр. Пещера да бъде изпратено до Областния управител на Област Пазарджик за изготвяне на мотивирано предложение за създаване на ново населено място и внасяне в Министерски съвет за издаване на решение и Указ на Президента за определяне на наименованието му.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 14
“ПРОТИВ”: 3
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 4

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216