Сряда, 21 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 502 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.501.58 по КККР на гр.Пещера между Община Пещера и наследниците на Иван Димитров Попов и Донка Кънчева Попова

Мотиви: Подадени са заявления от Кънчо Иванов Попов – наследник на Иван Димитров Попов и Донка Кънчева Попова, собственици на 472/631 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56277.5031.58 по КККР на гр.Пещера, в който 159/631 идеални части са общинска собственост. Подаденте заявлениея са за прекратяване на съсобствеността.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.33 от Закона за собствеността, чл.8, ал.9 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.51, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2018 г. като в т. ІV „Описание на имотите за прекратяване на съсобственост” добавя т. 2 „159/631 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.501.58, гр. Пещера, ул. „Старата крепост” № 4.

2. Да се прекрати съсобствеността между Кънчо Иванов Попов и Димитър Иванов Попов - наследници на Иван Димитров Попов и Донка Кънчева Попова от една страна и Община Пещера от друга страна върху Поземлен имот с идентификатор 56277.501.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрении със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к. 4550, ул. «Старата крепост» №4, целият с площ 631 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 333, квартал 18, парцел VІІ, при граници на имота: 56277.501.57, 56277.501.54, 56277.501.53, 56277.501.51, 56277.501.9604, 56277.501.59, в който 159/631 идеални части са общинска собственост, актувани с АОС № 757/08.06.2018г. чрез продажба на частта на Общината.

3. Приема пазарна цена на общинската част от имота в размер на 4900.00 лева /четири хиляди и деветстотин/ без ДДС.

4. Издаването на Заповедта на Кмета да се извърши в едномесечен срок от вземане на решението.

5. Плащането на цената, ведно със съответните данъци и такси да се извърши в едномесечен срок от връчване на Заповедта на Кмета.

6. При неизвършване на плащане в определения срок преписката по прекратяване на съсобствеността с физическите лица се прекратява.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216