Сряда, 21 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 503 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   ОТНОСНО: Предложение за включване на СУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера и ОУ,,Петко Рачов Славейков“ – гр.Пещера в Списъка на средищните училища за учебната 2018/2019г.

В разпоредбите на чл.53 ал.2 от ЗПУО и съобразно чл.2 от ПМС №128 от 29 юни 2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, за средищно училище се определя държавно или общинско училище по чл.38, ал.1, т.1, 2, 4, 5 от ЗПУО - начално, основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най – малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.
Средищните училища се включват в списък, приет от Министерския съвет, като се гарантират минимизирането на времето за пътуване на децата и учениците и се осигуряват условия за осъществяване на образователния процес в съответствие с ДОС.
На средищните училища се предоставят допълнителни средства от централния бюджет за осигуряване обучението на пътуващите ученици по два компонента:
• средства за транспортни разходи ;
• средства за целодневна организация на учебния ден за пътуващите ученици от І до VІІ клас.

Съобразно чл.3 ал.1 от ПМС №128 списъкът се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.
В Община Пещера са постъпили две мотивирани искания- вх.№ 31-06-10/15.06.2018г. от ВрИД Директор на СУ „Св.Климент Охридски” – гр.Пещера и с вх.№31-18-7/15.06.2018г. от Директора на ОУ,,Петко Рачов Славейков“-гр.Пещера с предложения за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019г. на СУ,,Св.Климент Охридски“ и ОУ,,Петко Рачов Славейков“.
Със Заповед № РД-14-57 от 26.06.2013г. на Министъра на образованието и науката, СОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Пещера е определено за приемащо училище на закритото ОУ „Паисий Хилендарски”- с. Радилово.
Към момента в СУ „Св. Климент Охридски“ се обучават 44 пътуващи ученици от І до ХІІ клас.За тези ученици са осигурени безплатен транспорт, целодневна организация на учебния процес с безплатна закуска и обедно хранене с доплащане за желаещите. СУ „Св. Климент Охридски” отговаря на изискванията посочени в ПМС №128 от 29 юни 2017г.
От учебната 2010/2011 година ОУ„Петко Рачов Славейков“- град Пещера е приемащо училище за учениците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - село Капитан Димитриево, закрито със Заповед № РД -14-94 от 20.07.2010 г на министъра на МОМН.В училището се обучават и ученици от закритото училище в село Радилово. Към момента пътуващите ученици са 17 - от І до VІІ клас. В ОУ,,Петко Рачов Славейков“ има изградена целодневна организация на учебния процес, безплатна закуска и обедно хранене,стая за занимания по интереси.На пътуващите ученици е осигурен безплатен транспорт и придружаващи учители.Училището отговаря на изискванията посочени в ПМС №128 от 29 юни 2017г.

    Общинският съвет, след като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.2 от ПМС №128 от 29 юни 2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища по смисъла на чл.53 ал.2 от ЗПУО,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за включване в Списъка на средищните училища в Република България, за учебната 2018/2019 година на:

1.1. СУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера, обл.Пазарджик;
1.2. ОУ „Петко Рачов Славейков” – гр.Пещера, обл.Пазарджик;

2. Кметът на Община Пещера в срок до 10.09.2018г. да внесе мотивирано предложение в Министерство на образованието и науката за актуализиране на Списъка на средищните училища в Република България, за учебната 2018/2019 година.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216