Вторник, 20 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 504 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   ОТНОСНО: Даване на съгласие и определяне на представител на Община Пещера в органите на управление на „Асоциация по В и К“ на обособена територия, обслужвана от „ВКС“ ЕООД гр. Пещера


  

Общински съвет Пещера, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пещера, Николай Зайчев, споделяйки мотивите му за законосъобразност и целесъобразност и на основание чл. 198б т .2 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.9, т.15, т. 2З от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и след станалите разисквания,


РЕШИ:


I. Дава съгласието си Община Пещера да участва в учредяването на В и К асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВКС” ЕООД гр. Пещера, между общината и държавата, като възлага на кмета да предприеме законоустановените действия за това;
II. Определя представител на Община Пещера в органите за управление на „Асоциация по В и К – Пещера“ Кмета на Община Пещера, Николай Зайчев, съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите за срока на мандата 2015 г. – 2019 г.;
III. Определя ПОЗИЦИЯТА и мандата на представителя на Община Пещера в органите на управление, а именно да прави предложения, да изразява становища, да гласува, да извършва всякакви правни и фактически действия при спазване на нормативната уредба в Република България и запазвайки интересите на Община Пещера за срока на мандат 2015 г. – 2019 г.
IV. При невъзможност за участие на Кмета на общината, Община Пещера ще се представлява от упълномощено от него лице;
V. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216