Вторник, 20 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 505 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37
   ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.


   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, като взе предвид становищата на ПК и на основание чл.21, ал.1, т.10, т.24, ал.2 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА,


Р Е Ш И :


1. Дава съгласие за издаване на Запис на заповед в полза на поемателя – Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, в размер на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. на стойност 75 297.71 лева (Седемдесет и пет хиляди, двеста деветдесет и седем лева и 0.71ст.), с падеж: датата на влизане в сила на решението за верификация на окончателното искане за плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.010-0758-С01.
2. Упълномощава Николай Йорданов Зайчев – Кмет на Община Пещера, бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., да извърши всички необходими действия за издаване на Запис на заповед в полза на поемателя – Министерство на труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ орган, на стойност 75 297.71 лева (Седемдесет и пет хиляди, двеста деветдесет и седем лева и 0.71ст.), с падеж: датата на влизане в сила на решението за верификация на окончателното искане за плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.010-0758-С01.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216