Сряда, 21 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 506 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

    Относно: Попълване състава на ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по териториално и селищно устройство

   Общински съвет, след като изслуша предложението на Председателя на Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.32, ал.3 и чл.33 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015-2019г.и след станалите разисквания

РЕШИ:

    Избира Пламен Илиев Маджаров за член на ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по териториално и селищно устройство.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216