Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 20 Юли 2018г. 09:24ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 07. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :


1. Информация за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода м. януари 2018г. – м. юни 2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Веселин Джелатов Директор дирекция „ЕФСПОП“


2. Приемане на Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода януари-юни 2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“


3. Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода месец януари 2018г. – юни 2018г.
Докладва: д-р Цветана Лепарова,
Председател на Общински съвет -Пещера


4. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019г.

Докладва: д-р Цветана Лепарова,
Председател на Общински съвет -Пещера

5. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

6. Създаване на общинско социално предприятие по озеленяване в Община Пещера и приемане Правилник за дейността му, във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“,финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Зехра Алиш- Зам.кмет на Община Пещера

7. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2018г. и разчета за капиталови разходи за 2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева -Директор на дирекция „Финансово-стопанска дейност“.


8. Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069