Четвъртък, 21 Мар 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

  logo bg right ban 1 baner eu 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Август 2018г. 10:23ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 08. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода м. януари 2018г. – м. юни 2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Веселин Джелатов Директор дирекция „ЕФСПОП“

2. Приемане на Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода януари-юни 2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“
3. Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2018/2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Зехра Алиш зам.кмет

4. Създаване на общинско социално предприятие по озеленяване в Община Пещера и приемане Правилник за дейността му, във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“,финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Зехра Алиш- Зам.кмет на Община Пещера

5. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

6. Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева -Директор на дирекция
„Финансово-стопанска дейност“

7. Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода месец януари 2018г. – юни 2018г.
Докладва: Петър Хамамджиев
Председател на Общински съвет –Пещера

8. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019г.

Докладва: Петър Хамамджиев
Председател на Общински съвет -Пещера

9. Питания.

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216