Понеделник, 27 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

КОНКУРС за възлагане управлението на МБАЛ "Проф.Д.Ранев" ЕООД гр.Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 10 Юли 2007г. 10:43ч.
О Б Я В А

 

В предвид разпоредбата на чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, ал.1 от Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ и в изпълнение на Решение №510/29.09.2006 г., изм. с Решение №649/29.06.2007 г. на Общински съвет Пещера, Община Пещера обявява

КОНКУРС

за възлагане управлението на
МБАЛ “Проф.Д.Ранев” ЕООД гр.Пещера

При следните условия:

1.Изисквания към кандидатите:

1.1.Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно по стоматология и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.
Забележка: Квалификацията по здравен мениджмънт се удостоверява с един от документите, посочени в §3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ.

1.2.Да имат най-малко 5 години стаж като лекар, стоматолог или икономист.
1.3.Да притежават основна специалност.

1.4.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

1.5.Да имат постоянен адрес в гр.Пещера.
2.Необходими документи:

2.1.Диплом за завършено висше медицинско образование и удостоверение за придобита специалност “Здравен мениджмънт”.

2.2.Диплом за придобита специалност.
2.3.Документ удостоверяващ трудовия стаж.
2.4.Свидетелство за съдимост.
2.5.Удостоверение за постоянен адрес

3.Документите за участие се подават в деловодството на Община Пещера в срок до 31.07.2007 г. до 17:00 часа включително.

3.1.Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик.
3.2.Разработката по т.4 се представя в отделен запечатан плик.

4.Кандидатите да представят Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3-годишен период, медицинска и икономическа ефективност в условията на здравната реформа.
5.Тема на събеседването – “Развитие и дейност на лечебното заведение за 3-годишен период, медицинска и икономическа ефективност в условията на здравната реформа”.

6.Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на три етапа:

- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
- представяне от кандидатите на програма за дейността и развитието на лечебното заведение за 3-годишен период, медицинска и икономическа ефективност в условията на здравната реформа;

- събеседване с кандидатите.
7.Информацията по темата на събеседване може да се получава от МБАЛ “Проф.Д.Ранев” ЕООД гр.Пещера в срок до 27.07.2007 г. до 15:00 часа.

8.Конкурсът ще се проведе на 01.08.2007 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069