Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Правилници П Р А В И Л Н И К
П Р А В И Л Н И К Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Правилници

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ “ЧИСТОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приет с Решение № 389/30.09.2009 г. на Общински Съвет – Пещера, изм. и доп. с Решение № 638/29.12.2010г., изм. и доп. с Решение № 39/29.12.2011г., изм. и доп. с Решение 175/31.07.2012г., изм. и доп. с Решение 347/29.03.2013г., изм. и доп. с Решение 505/27.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 616/14.05.2014г., изм. и доп. с Решение № 845/12.06.2015г., изм. и доп. с Решение № 880/18.08.2015г., изм. и доп. с Решение №131/30.06.2016г., изм. и доп. с Решение № 259/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение № 438/29.03.2018г., изм. и доп. с Решение № 513/30.08.2018г. на Общински Съвет – Пещера,изм. и доп. с Решение № 68/27.03.2024г.на Общински съвет - Пещера.

I. Общи разпоредби

Чл.1. Настоящият Правилник урежда дейността, специфичните правила и управлението на Общинско предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”.
Чл.2. (1) Общинското предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” е специализирано звено на Община Пещера по смисъла на глава шеста от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” няма статут на юридическо лице.
(3) Общинското предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” се създава за неопределен срок.
Чл.3. Общинското предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

ІІ. Наименование, адрес, предмет на дейност

Чл.4. Общинското предприятие е с наименование “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”.
Чл.5 Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Пещера, ул. “Д.Горов” №16.
Чл.6.Общинското предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” се създава за осъществяване на следните дейности:
1./ изм. и доп. с Решение № 68/27.03.2024г.на Общински съвет - Пещера/ управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението, с изключение на мрежи и съоръжение за външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други имоти – общинска собственост;
2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, както следва:
а)сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обезвреждане на битови отпадъци;
б)поддържане на общинското сметище;
в)метене и миене на улици, площади и паркове;
г)зимно поддържане и снегопочистване, опесъчаване и осоляване;
д)кастрене на дървета и поддържане на канавките, почистване на дървета и храсти в близост до общинските пътища;
е)строителни дейности – ниско строителство (изграждане на джобове за съдовете за смет; пътна маркировка; поддържане на шахтите и др.).

ІІІ. Структура

Чл.7. (1) /Изм. и доп.с Решение № 513/30.08.2018г./ Общинското предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” има следната структура:

№ по ред

Длъжностни наименования

Щатна численост

1 Директор 1
2 Зам.Директор поддържане общ.инфраструктура 1
3 Счетоводител 1
4 Касиер-счетоводител, личен състав и деловодител 1
  Звено “Поддържане на общинската инфраструктура и обекти общинска собственост”:  
5 Ръководител на звеното 1
6 Строителен работник 6
7 Работник поддръжка (в т.ч. и в кметствата по 1) 6
8 Шофьор 1
9

Работник поддръжка на улично осветление

(заличен съгл. Решение № 68/27.03.2024г. нна ОбС- Пещера)

2
     
  Звено “Чистота ”  
10 Ръководител на звеното 1
11 Пазач сметище 2
12 Сметосъбирач, мияч на улици 13
13 Метач (в т.ч. за кметствата по 1) 23
14 Технически организатор – проверител чистота 1
15 Автомонтьор 1
16 Заварчик 1
17 Машинист 2
18 Шофьор 11
19 Кранист 1
20 Пазачи 4
21 Механик 1
22 Доставчик,склададжия,заверка пътни листове 1
  Звено “Поддръжка на водни системи в общинските паркове и градини”:  
23 Ръководител звено 1
24 Специалист поддръжка на водни системи 1
25 Техник-напояване 1
26. Общ работник 1
  Звено “Експлоатация и поддържане на Спортна база Кавказ ”:  
27 Касиер - домакин 1
  Звено “Приют за безстопанствени животни”:  
28 Общ работник 1

(2) /Изм. и доп.с Решение № 68/27.03.2024г./ Числеността на персонала е 86.

ІV. Управление

Чл.8. Кметът на общината назначава Директор на предприятието, като го упълномощава с правомощия по управлението, както и да утвърждава щатното разписание на предприятието.
Чл.9. Директорът на общинско предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”:
1)организира цялостната дейност на предприятието;
2)Представя план-сметки и годишен отчет за приходите и разходите на предприятието за утвърждаване от Общинския съвет;
3)Разработва краткосрочни и дългосрочни програми за развитие на предприятието и работи по тяхното изпълнение след утвърждаване от Кмета на Общината;
4)представлява предприятието пред държавните и общински органи и институции, пред съдебните органи, пред банките, пред физически и юридически лица;
5)организира контрола върху финансово-счетоводната дисциплина и ефективното използване на финансовите и материални активи;
6)изготвя поименно длъжностно разписание и го представя и го представя за утвърждаване от кмета на Община Пещера;
7)сключва трудовите договори с работниците в предприятието и определя техните възнаграждения съгласно действащата нормативна уредба, изменя и прекратява трудовите правоотношения, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения и дава поощрения според действащото законодателство;
8)дава отчет за дейността на предприятието и за своята дейност пред Общинския съвет и кмета;
9)изготвя баланс за годината и го представя в Общинска администрация.

V.Финансиране на предприятието

Чл.10. Общинското предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” се финансира от бюджета на Община Пещера. Всички разходи се реализират по Единния бюджетен класификатор на разходите по бюджета на Община Пещера.
Чл.11. Общинското предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” изготвя справка за необходимите му бюджетни средства за следващата година, която внася за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет Пещера. За база се вземат фактически извършените разходи, както следва:
1.Работна заплата на списъчния и извън списъчния състав (одобрен с решение на Общински съвет Пещера);
2.Издръжка – стоки, материали, вода, горива, ел.енергия, външни услуги и др.;
3.Текущ ремонт и поддръжка на материалната база – сгради, машини, съоръжения и транспортни средства;
4.Придобиване на дълготрайни материални активи;
5.Други.
Чл.12.Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрените от Общинския съвет разходи за съответната година.
Чл.13.Промени в одобрения бюджет се извършват след разглеждане и гласуване от Общинския съвет въз основа на мотивирано искане на директора на общинското предприятие.
Чл.14.Общинското предприятие води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

VІ.Материална база

Чл.15. Общинско предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” получава за управление дълготрайни материални активи - общинска собственост, определени с решение на Общински съвет Пещера при създаване на предприятието.

VІІ.Заключителни разпоредби

§1.Този правилник се приема на основание чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост.
§2.За неуредените с този правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и актовете на органите местно самоуправление на Община Пещера.
Настоящият правилник е приет с Решение № 389/30.09.2009 г. на Общински съвет гр. Пещера и влиза в сила от датата на приемането му.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
СТРУКТУРА
НА
ОП “ЧИСТОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

/Изм. и доп.с Решение №513/30.08.2018г., изм. и доп. с Решение № 68/27.03.2024г.на ОбС- Пещера/

№ по ред

Длъжностни наименования

Щатна численост

1 Директор 1
2 Зам.Директор поддържане общ.инфраструктура 1
3 Счетоводител 1
4 Касиер-счетоводител, личен състав и деловодител 1
  Звено “Поддържане на общинската инфраструктура и обекти общинска собственост”:  
5 Ръководител на звеното 1
6 Строителен работник 6
7 Работник поддръжка (в т.ч. и в кметствата по 1) 6
8 Шофьор 1
9 Работник поддръжка на улично осветление - 2   заличен съгл. Решение № 68/27.03.2024г.
     
  Звено “Чистота ”  
10 Ръководител на звеното 1
11 Пазач сметище 2
12 Сметосъбирач, мияч на улици 13
13 Метач (в т.ч. за кметствата по 1) 23
14 Технически организатор – проверител чистота 1
15 Автомонтьор 1
16 Заварчик 1
17 Машинист 2
18 Шофьор 11
19 Кранист 1
20 Пазачи 4
21 Механик 1
22 Доставчик,склададжия,заверка пътни листове 1
  Звено “Поддръжка на водни системи в общинските паркове и градини”:  
23 Ръководител звено 1
24 Специалист поддръжка на водни системи 1
25 Техник-напояване 1
26. Общ работник 1
  Звено “Експлоатация и поддържане на Спортна база Кавказ ”:  
27 Касиер - домакин 1
  Звено “Приют за безстопанствени животни”:  
28 Общ работник 1
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069