Събота, 30 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 18 Септември 2018г. 11:18ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 584/17.09.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.4.624 по КККР на гр. Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.4.625 по КККР на гр.Пещера и промяна на съществуващи УПИ І-4.624, за ел. подстанция и УПИ ІІ-4.625, за енергийни и технически съоръжения в новопроектирани УПИ І-4.653, за ел. подстанция и енергийни съоръжения и УПИ ІІ-4.654, за складова и производствена дейност, кв. 164а. За новопроектираните УПИ І-4.653, за ел. подстанция и енергийни съоръжения и УПИ ІІ-4.654, за складова и производствена дейност се предвижда средно свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто,съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. За новопроектирания УПИ ІІ-4.654, за складова и производствена дейност е предвидена нова самостоятелна отбивка от републиканския път ІІІ-377 за Брацигово.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069