Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЧЕТИРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 20 Септември 2018г. 10:59ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 09. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Отчет за изпълнение на т.1 от Инвестиционна програма към Договор за концесия на услуга от 05.12.2017г.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

2. Избор на Заместник председател на Общински съвет- Пещера.


Докладва: Петър Хамамджиев
Председател на Общински съвет- Пещера

3. Отмяна на Правилник за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи, приет с Решение № 497/26.06.2018г. на Общински съвет- Пещера и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд за подкрепа на местни инициативи, реда и условията за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектни предложения за изпълнение на местни инициативи.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

4. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2018г. и разчета за капиталови разходи за 2018г.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева Директор на дирекция „Финансово - стопанска дейност“

5. Отписване на активи /ВиК системи и съоръжения/ публична общинска собственост от баланса на „ВКС“ ЕООД- гр. Пещера.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Звезделин Вукев – управител на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера

6. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на търговски обекти.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов -Главен специалист „Общинска собственост и наеми

7. Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.832.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

8. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.503.758 по ПУП на гр. Пещера с Адриана Асенова Азовска.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

9. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823/проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.380по КККР на гр. Пещера/ по КККР на гр. Пещера – държавна горска собственост, местнос «Икочово» в УПИ I-1.380 „Ферма за отглеждане на животни“ с площ 0.4 дка и одобряване на задание.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

10. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път” и одобряване на задание.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

11. Даване на разрешение за изработване за проект за ПУП-ПР за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път по КККР на гр.Пещера и право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 56277.3.1387, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – напоителен канал по КККР на гр.Пещера за улица и одобряване на задание.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

12. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствени пансии от починал родител.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

13. Питания.

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069