Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Правилници ПРАВИЛНИК
ПРАВИЛНИК Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Правилници

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

/Приет с Решение № 519, взето на 27.09.2018г. на Общински съвет Пещера/

 

Правилникът за организацията, дейността и управлението на фонд за подкрепа на местни инициативи, реда и условията за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектни предложения за изпълнение на местни инициативи е разработен съгласно споразумение за партньорство № 4/30.05.2016г. Правилата за работа на Фонд за подкрепа на местни инициативи са разработени на базата на:
а. Опит и добри практики с фокус - подкрепа за местно и регионално развитие с участието и приноса на местните общности;
б. Анализ, препоръки и становища от експерти на Платформа АГОРА в сферата на доброто управление и развитие на местни общности в България.
Създаването на фонда е част от дейностите по проект на Платформа АГОРА "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна", финансиран от фондация "Америка за България".

РАЗДЕЛ.I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. ал.1. С този правилник се определят органите, реда и условията за финансово подпомагане на инициативи предоставени под формата на проектни предложения, чрез Фонд за подкрепа на местни инициативи.
ал.2. Фондът се учредява с решение на Общински съвет Пещера.
ал.3. Финансовият ресурс на фонда се формира от средства от общинския бюджет, от дарения и спонсорство от български и чуждестранни физически и/или юридически лица.
ал.4. Фондът подпомага инициативи предоставени под формата на проектни предложения на неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, читалища по реда на ЗНЧ, домсъвети по реда на ЗУЕС, местни културни и образователни институции, осъществяващи дейността си на територията на община Пещера.
ал.5. Фондът подкрепя инициативи предоставени под формата на проектни предложения, насърчаващи развитието на гражданското общество, демонстриращи ползите и въздействието от прилагането на подходи и практики на гражданско участие при решаването на проблеми на общността и въздействие върху местните политики, подобряване на средата и оживяване на територията, които се реализират в рамките на община Пещера в полза на местната общност.
ал.6. Работата на Фонда насърчава реализацията на качествени местни инициативи предоставени под формата на проектни предложения при спазване на конкурсното начало, принципите за равнопоставеност на различните кандидати, обективност на оценката, прозрачност и отчетност.
ал.7. Общата координация по прилагането на правилника и дейността на Фонда се осъществява от Кмета на Община Пещера.
ал.8. Административната дейност на фонда се осигурява от администрацията на Община Пещера.

РАЗДЕЛ.II. ДЕЙНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА

Чл.2. ал.1. Дейността на Фонда за подкрепа на местни инициативи се осъществява от общинската администрация под прякото ръководство на Кмета на Община Пещера.
ал.2. Всяка година по предложение на Кмета на Община Пещера, на база изведените приоритети и предложение за размер на фонда, Общинският съвет определя с Решение размера на средствата, които ще се предоставят от общинския бюджет.
ал.3. Община Пещера си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства в рамките на обявената процедура за прием на проектни предложения, ако:
т.1 не постъпят проектни предложения, или
т.2 постъпилите проектни предложения не отговарят на обявените условия, или
т.3 всички отговарящи на обявените условия проектни предложения, сумарно надвишават наличните финансови средства.

Чл.3. ал.1. В изпълнение на Решението по Чл.2.ал.2, Кметът на Община Пещера издава Заповед за откриване процедура за приемане на проектни предложения за всяка една приоритетна област.
ал.2. Със Заповедта по ал.1 се одобрява предмета на процедурата и пакета от документи необходими за кандидатстване и изпълнение.
ал.3. Пакетът от документи необходими за кандидатстване и изпълнение се разработва за всяка една процедура и се състои от:
т.1 Насоки за кандидатстване и образци, към тях, като в същите се определя следните условия:
т.1.1 приоритетната област, обект на финансиране;
т.1.2 цели на приоритетна област
т.1.3 минимален брой и/или конкретни цели на приоритетната област, които следва да се съдържат в едно проектно предложение;
т.1.4 обхват на приоритетна област;
т.1.5 минимален обхват на приоритетната област, които следва да се съдържат в едно проектно предложение;
т.1.6 целева група;
т.1.7 допустимите кандидати;
т.1.8 допустими разходи;
т.1.9 минимален размер за финансиране на едно проектно предложение;
т.1.10 максималният размер за финансиране на едно проектно предложение;
т.1.11 максимален срок за изпълнение;
т.1.12 пакет документи за кандидатстване;
т.1.13 краен срок за прием на проектните предложения;
т.1.14 място за подаване на проектните предложения;
т.1.15 критерий за подбор на кандидатите;
т.1.16 критерий за оценка на проектните предложения;
т.1.17 условия за сключване на договор.
т.2 Проект на Договор
ал.4. Кметът на Община Пещера определя проектни предложения за финансирани, за които са изпълнени следните условия:
т.1 кандидатите отговарят на критериите за подбор;
т.2 проектните предложения отговарят на предварително обявените условия.
ал.5. Кметът на Община Пещера прекратява процедурата с Заповед, когато:
т.1 не е подадено нито едно проектно предложение;
т.2 всички проектни предложения не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
т.3 всички проектни предложения не отговарят на предварително обявените условия;
т.4 всички кандидати на определените за финансиране проектни предложения откажат да сключи договор;
т.5 са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
т.6 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от сключване на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране по причини, които Община Пещера не е могла да предвиди;
т.7 са необходими съществени промени в условията на обявената процедура, които биха променили кръга на заинтересованите лица - кандидати.
ал.6. Кметът на Община Пещера може да прекрати процедурата със Заповед, когато:
т.1 е подадено само едно проектно предложение;
т.2 има само едно проектно предложение, което отговаря на предварително обявените условия;
ал.7. Община Пещера публикува на интернет страницата си:
т.1 Заповед за обявяване на процедура за набиране на проектни предложения;
т.2 Заповед за прекратяване на процедура за набиране на проектни предложения;
т.3 Заповед за одобрените за финансиране проектни предложения;
т.4 Насоките за кандидатстване и приложенията, към тях;
т.5 Образци за изпълнение на сключените договори по съответните проектни предложения, когато е приложимо;
т.6 Съобщения до кандидатите по процедурата, когато е приложимо;
т.7 Съобщения до бенефициент на проектните предложения, когато е приложимо;
т.8 Протокол от работата на комисията по РАЗДЕЛ.VII.Чл.15, ал.1;
т.9 Отчети на комисията по Чл.4, ал.1
ал.8. Община Пещера публикува в поне една местна медия и/или други обществени места информация за:
т.1 обявяване на процедура;
т.2 прекратяване на процедура;
т.3 изразходваните от Фонда средства;
т.4 подпомогнатите от Фонда проектни предложения.

Чл.4. ал.1. С цел осигуряване на контрол над работата на Фонда, ще бъде определена Комисия от нечетен брой, най-малко трима членове.
ал.2. Комисията се определя със заповед на Кмета на Община Пещера за всяка календарна година.
ал.3. Членовете на комисията могат да бъдат преизбирани.
ал.4. Ангажираните с Комисията лица не получават възнаграждение за участието си в работата на фонда.
ал.5. Комисията провежда заседания най-малко един път на два месеца. При необходимост, комисията провежда извънредни заседания. Заседанията на комисията се провеждат:
т.1 по предварителен дневен ред и се протоколират.
т.2 при кворум не по-малко от 2/3 от общия състав на комисията;
ал.6. Решенията се вземат с обикновено мнозинство;
ал.7. Комисията по ал.1:
т.1 Обсъжда и дава становища по въпроси от дейността на Фонда;
т.2 Изготвят годишен отчет за дейността на Фонда;
т.3 Съгласува Насоки за кандидатстване и приложенията, към тях;
т.4 Извършва мониторинг на финансираните от фонда проектни предложения;

Чл.5. ал.1. С цел осигуряване на управление, контрол и отчитане на одобрените за финансиране проектни предложения, ще бъде определена Екип за Контрол на Бенефициентите - ЕКБ.
ал.2. ЕКБ, ще бъдат определен със заповед на Кмета на Община Пещера за всяка една приоритетна област по която има одобрени за финансиране проектни предложения и са сключени договори за тях.
ал.3. Ангажираните лица в ЕКБ не получават възнаграждение.
ал.4. ЕКБ по ал.1 осъществяват управление на проектните предложения одобрени за финансиране, а именно:
т.1 Контролират, чрез проверка и съгласуване на отчетните документи по проектните предложения.
т.2 Контрол, чрез проверки на документи и резултати получени в хода на изпълнение на проектните предложения
т.3 Извършва проверка на място за физическото изпълнение на дейностите по проектното предложение;
т.4 Изготвят отчети за резултатите от изпълнението на проектните предложения пред Кмета на Община Пещера и Комисията по Чл.3.ал.5;

РАЗДЕЛ.III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.6. ал.1. Допустими кандидати са:
т.1 Кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера и са:
т.1.1 неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза,
т.1.2 читалища по реда на ЗНЧ,
т.1.3 домсъвети по реда на ЗУЕС,
т.1.4 местни културни и образователни институции
т.2 Партньорствата са допустими при кандидатстване, когато партньора/партньорите отговарят на посочените условия в ал.1.
ал.2. Недопустими кандидати са:
т.1 Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, читалища по реда на ЗНЧ, домсъвети по реда на ЗУЕС, местни културни и образователни институции, които осъществяват дейността си извън територията на Община Пещера.
т.2 Политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации, религиозни организации и търговски дружества;
т.3 Физически и юридически лица с търговска дейност генерираща печалба;
т.4 Организации/институции, които в календарната година, предхождаща кандидатстването, са изпълнявали проект, който не е приключил успешно;
т.5 Организации/институции, които в календарната година, предхождаща кандидатстването, са изпълнявали проект, за който няма одобрен окончателен отчет за изпълнението – не е приключен;
т.6 Организации/институции, които участват с повече от едно проектно предложение по една и съща процедура.

Чл.7. ал.1. Допустими разходи са:
т.1 за дейности, необходими за постигане на обхватът и целите на приоритетна област, по съответната процедура;
т.2 за дейности, свързани с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската и националната политика, необходими за съответната процедура;
т.3 за дейности, съпътстващи и/или са систематично свързани с и/или са необходими за изпълнението на дейностите по т.1 и т.2;
т.4 закупуване на нови и неизползвани съоръжения и оборудване;
т.5 благоустрояване на среда/обект, чиято собственост е на Община Пещера;
ал.2. Недопустими разходи са:
т.1 подготовка на проектни предложения;
т.2 закупуване на съоръжения и оборудване втора употреба;
т.3 благоустрояване на среда/обект, чиято собственост е различна от общинска, вкл. обекти в съсобственост с други организации/институции/физически лица.
т.4 за дейности, които са различни от хипотезите на ал.1, т.1, т.2 и т.3;

Чл.8. Условията за кандидатстване са:
т.1 кандидатът да е допустим;
т.2 кандидатът да отговаря на критериите за подбор;
т.3 проектното предложение да отговарят на предварително обявените условия.

Чл.9. Проектни предложения се:
т.1 изготвят в съответствие с насоките за кандидатстване по РАЗДЕЛ.II.Чл.3.ал.2;
т.2 запечатват в непрозрачен плик с обозначени на него: Наименование на подателя, адрес, телефонен номер и електронна поща на подателя, Наименование на проектното предложение и адресанта до кой е изпратено.
т.3 подават в деловодството на Община Пещера находящо се на адрес: 4550 гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17;
т.4 регистрират в специален регистър за подадени проектни предложения, воден от Община Пещера, като същия се отразява адрес, телефонен номер, наименование на кандидата по съответната процедура.

РАЗДЕЛ.IV. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Чл.10. ал.1. В процедурата могат да участват лица, които попадат в дефиницията за допустим кандидат по смисъла на РАЗДЕЛ.III.Чл.6;
ал.2. В процедурата не може да участва кандидат, който:
т.1 е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;
т.2 има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
т.3 е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност; се намира в ликвидация;
ал.3. Кандидатите, ще се отстраняват от процедурата, когато не отговаря на поставените в ал.1 и ал.2 основания;

Чл.11. Доказване липсата на основания за отстраняване:
т.1 за обстоятелството по Чл.10.ал.2.т.1 – Свидетелство за съдимост;
т.2 за обстоятелството по Чл.10.ал.2.т.2 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от Община Пещера;
т.3 за обстоятелството по Чл.10.ал.2.т.3 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията;

Чл.12. ал.1. Кандидатите, ще се отстраняват от процедурата, когато Проектното предложение:
т.1 не е разработено по предоставения образец в насоките за кандидатстване;
т.2 не обхваща минимално определения брой и/или конкретни цели на приоритетната, област отразени в насоките за кандидатстване;
т.3 не обхваща минимално определения обхват на приоритетната област, отразен в насоките за кандидатстване;
т.4 не се отнася за целевата група, отразена в насоките за кандидатстване;
т.5 е със стойност по-малка от минимално определения размер за финансиране, отразен в насоките за кандидатстване;
т.6 е със стойност по-голяма от максимално определения размер за финансиране, отразен в насоките за кандидатстване;
т.7 е със срок на изпълнение по-голям от максимално определения такъв в насоките за кандидатстване;
т.8 друго предварително поставено условие.

РАЗДЕЛ.V. КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ

Чл.13. ал.1. Община Пещера може да определи един или повече от следните критерии по отношение на кандидатите, които се отнасят до:
т.1 икономическото и финансовото състояние.
т.1.1 По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите могат да се поставят едно или повече от следните изисквания:
а. да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните три финансови години;
б. минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на конкретната процедура, изчислен на база годишните обороти за последните три финансови години.
т.1.2 Оборота по т.1.1 следва да е до максималната стойност определена за едно проектно предложение по процедурата.
т.2 техническите и професионалните способности.
т.2.1 По отношение на техническите и професионалните способности на кандидатите могат да се поставят едно или повече от следните изисквания:
а. да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на конкретната процедура, най-много за последните три години от датата на подаване на проектното предложение;
б. да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на процедурата;
в. да разполага с нефинансови средства - инструменти, съоръжения, оборудване, необходими за изпълнение на процедурата;
т.2.2 Обемът по т.2.1а следва да е до 2 броя дейности по съответното проектно предложение по процедурата.
т.2.3 Персоналът по т.2.1б следва да е ограничен до този, който е необходим за изпълнение на предмета на процедурата по която е подадено проектното предложение.
т.2.4 Нефинансовите средства по т.2.1в следва да са ограничени до тези, които реално са необходими за изпълнение на предмета на процедурата, по която е подадено проектното предложение.
ал.2. критериите за подбор по ал.1:
т.1 ще се прилагат спрямо кандидатите с цел за установяване на възможността им да изпълнят предмета на процедурата, за която са подали проектно предложение;
т.2 се разработват и отразяват в Насоките за кандидатстване по съответната процедура;
т.3 следва да са съобразени с предмета, максималната стойност за финансиране на едно проектно предложение, приоритетната област, обхватът и целите на приоритетна област на конкретната процедура.
ал.3. С критериите по ал.1 и същите разработени и конкретизирани в Насоките за кандидатстване, към съответната процедура се определят минималните изисквания за допустимост на кандидатите.
ал.4. Документите, чрез които се доказва критериите по ал.1 се отразяват в Насоките за кандидатстване, към съответната процедура.

РАЗДЕЛ.VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Чл.14. ал.1. Община Пещера определя критерии за оценка на проектните предложения, които се състоят от следните показатели:
т.1 Обхват на изпълнение
т.1.1 Съответствие на проектното предложение с целите на приоритетна област на конкретната процедура. Точките, които се поставят от Комисията по РАЗДЕЛ.VII.Чл.15 и са точно определени (15; 25)
а. 15 точки се поставят, когато е налична следната хипотеза: Проектното предложение обхваща минимално определения брой и/или конкретни цели на приоритетната, област отразени в насоките за кандидатстване, като минимално изисквани за процедурата;
б. 25 точки се поставят, когато е налична следната хипотеза: Проектното предложение обхваща над минимално определения брой и/или конкретни цели на приоритетната, област отразени в насоките за кандидатстване, като минимално изисквани за процедурата;
т.2 Качество на изпълнение
т.2.1 Съответствие на проектното предложение с обхватът на приоритетна област на конкретната процедура. Точките, които се поставят от Комисията по РАЗДЕЛ.VII.Чл.15 и са точно определени (15; 25)
а. 15 точки се поставят, когато е налична следната хипотеза: Проектното предложение обхваща минимално определения обхват на приоритетната, област отразен в насоките за кандидатстване, като минимално изисквани за процедурата;
б. 25 точки се поставят, когато е налична следната хипотеза: Проектното предложение обхваща над минимално определения обхват на приоритетната, област отразен в насоките за кандидатстване, като минимално изисквани за процедурата;
т.3 Способност за изпълнение
т.3.1 Способност на кандидата да изпълни проектното предложени по конкретната процедура. Точките, които се поставят от Комисията по РАЗДЕЛ.VII.Чл.15 и са точно определени (15; 25)
а. 15 точки се поставят, когато е налична следната хипотеза: Кандидат е изпълнявал 1бр. проекта, с обхват и/или цели на приоритетната област за която е стартирала процедурата и/или обхваща целевата група за която е стартирала процедурата;
б. 25 точки се поставят, когато е налична следната хипотеза: Кандидат е изпълнявал повече от 1бр. проекта, с обхват и/или цели на приоритетната област за която е стартирала процедурата и/или обхваща целевата група за която е стартирала процедурата;
т.4 Организация на персонала
т.4.1 Способност на персонала да изпълни проектното предложени по конкретната процедура. Точките, които се поставят от Комисията по РАЗДЕЛ.VII.Чл.15 и са точно определени (15; 25)
а. 15 точки се поставят, когато е налична следната хипотеза: Кандидат е предложил ръководен екип за изпълнение на проекта, като всеки един от екипа има опит в изпълнението на 1бр. проекта, с обхват и/или цели на приоритетната област за която е стартирала процедурата и/или обхваща целевата група за която е стартирала процедурата;
б. 25 точки се поставят, когато е налична следната хипотеза: Кандидат е предложил ръководен екип за изпълнение на проекта, като всеки един от екипа има опит в изпълнението на повече от 1бр. проекта, с обхват и/или цели на приоритетната област за която е стартирала процедурата и/или обхваща целевата група за която е стартирала процедурата;
ал.2. Критерия за оценка е с максимален брой точки от 100 и се формира при сумиране на съответните показатели, а именно:
т.1 Критерия по ал.1, т.1 е с максимален брой точки от 25;
т.2 Критерия по ал.1, т.2 е с максимален брой точки от 25;
т.3 Критерия по ал.1, т.3 е с максимален брой точки от 25;
т.4 Критерия по ал.1, т.4 е с максимален брой точки от 25;

РАЗДЕЛ.VII. КОМИСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Чл.15. ал.1. Кметът на Община Пещера в деня на отваряне на подадените проектни предложения назначава със Заповед комисия за извършване на подбор на кандидатите, разглеждане и оценка на проектните предложения. Комисията се състои от нечетен брой членове, най-малко трима.
ал.2. Действията и резултатите от работата на комисията се протоколират.
ал.3. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
ал.4. Със Заповедта по ал.1, се определят:
т.1 поименния състав и лицето, определено за председател;
т.2 сроковете за извършване на работата;
т.3 място на съхранение на документите до приключване работата на комисията.

Чл.16. ал.1. Членовете на Комисията:
т.4 участват в заседанията на комисията;
т.5 лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и поставят оценки на проектните предложения;
т.6 подписват всички протоколи от работата на комисията;
т.7 попълват декларация за липса на конфликт на интереси с кандидатите;
ал.2. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:
т.1 по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;
т.2 е възникнал конфликт на интереси.
ал.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Чл.17. ал.1. Комисията по Чл.15, ал.1 започва работа след получаване на регистъра по т.2 и представените проектни предложения.
ал.2. Получените проектни предложения се отварят, разглеждат и оценяват на закрити заседания.
ал.3. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки.

Чл.18. ал.1. Комисията разглежда проектните предложения за съответствие с критериите за подбор, поставени от Община Пещера, и съставя протокол.
ал.2. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията/условията, поставени от Община Пещера, комисията ги посочва в протокола по ал.1 и уведомява кандидатите.
ал.3. В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението по ал.2 кандидатите, представят необходимите документи и информация, по отношение на констатираното в протокола по ал.2.
ал.4. След изтичането на срока по ал.3 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи и информация.

Чл.19. ал.1. Комисията не оценява проектни предложения на кандидатите, за които е установено, че не отговарят на критериите за подбор и/или предварително поставените условия.
ал.2. Комисията извършва оценка на проектните предложения в съответствие с критериите за оценка разработени и отразени в насоките за кандидатстване.

Чл.20. ал.1. Комисията класира кандидатите по получената оценка в низходящ ред.

Чл.21. ал.1. Комисията предлага за финансиране класираните проектните предложения в низходящ ред, до изчерпване на определения финансов ресурс.
ал.2. Когато оценки на две или повече проектни предложения са равни, и следва едно или повече от тях да отпаднат поради изчерпване на финансовия ресурс, то начина за определяне на проектните предложения, които следва да отпаднат се осъществява , чрез провеждане на публичен жребий.
ал.3. Условията за провеждане на жребия се определят от комисията.

Чл.22. ал.1. Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си, който съдържа:
т.1 състав на комисията;
т.2 номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът ѝ;
т.3 кратко описание на работния процес;
т.4 кандидатите в процедурата;
т.5 действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяко проектно предложение;
т.6 класиране на кандидатите;
т.7 предложение за отстраняване на кандидати, когато е приложимо;
т.8 мотивите за предлагане за финансиране и за отказ от финансиране;
т.9 предложение за финансиране и сключване на договор;
т.10 прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;
ал.2. Към протокола по ал.1 се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията.
ал.3. Протокол на комисията се подписва от всички членове и се предава на Кмета на Община Пещера заедно с цялата документация.

Чл.23. ал.1. В срок от три работни дни от получаването на протокола, Кметът на Община Пещера го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:
т.1 информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или
т.2 констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.
ал.2. Комисията представя на възложителя нов протокол, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.
ал.3. В срок от три работни дни от утвърждаване на протокола, Кметът на Община Пещера издава Заповед за определяне на проектните предложения за финансиране или за прекратяване на процедурата.
ал.4. Заповедта по ал.3 се изпраща до всички кандидати в 7 дневен срок от датата на нейното издаване.

РАЗДЕЛ.VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.24. ал.1. Кмета на Община Пещера сключва писмен договор с всеки един изпълнител/бенефициент на одобреното проектно предложение за финансиране.
ал.2. Кмета на Община Пещера сключва всеки договор в едномесечен срок, но не преди изтичане на 14-дневен срок, считан от датата на издаване на заповедта по РАЗДЕЛ.VII.Чл.23.ал.3.
ал.3. Всеки Договор, който ще бъде сключен с определените за изпълнители/бенефициенти е в съответствие с проекта на договор, но попълнен със съответствие параметрите от проектните им предложения, въз основа на които последните са определени за изпълнители/бенефициенти.
ал.4. Необходими документи за сключване на договора:
т.1 Документите отразени в РАЗДЕЛ.IV.Чл.11 и изисквани на етап провеждане на процедурата се предоставят само онези, които към датата на подписването на договора са с изтекла валидност и/или е настъпила промяна.

Чл.25. ал.1 Община Пещера ще откаже да сключи договор с кандидат, в случай, че кандидат и/или някой от неговите партньори, към момента на сключване на договора не е представил някои от изискваните документи;
ал.2. При отказ на кандидата или при наличие на обстоятелства по РАЗДЕЛ.IV.Чл.10, договорът не се сключва.

РАЗДЕЛ.IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Чл.26. В срок до 14 дни след получаване на Уведомителното писмо и проект на договор от страна на избрания/те кандидати за финансиране на проектните им предложения, Община Пещера сключва договор за предоставяне на средства от общинския Фонд.

Чл.27. Кандидатите, чийто проектни предложения са одобрени за финансиране и са подписали договор с Кмета на Общината, получават авансово плащане в размер на 80% от общото финансиране, отпуснато от Фонда, по заявената в Договора банкова сметка на името на кандидата и в срок, посочен в Договора.

Чл.28. Изпълнението на всяко едно проектно предложение следва одобрения график на дейностите и приключва в определения в Договора срок.

РАЗДЕЛ.X. ОТЧИТАНЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ

Чл.29. ал.1. Инициативите се отчитат съгласно условията и срока на подписания с Община Пещера Договор.
ал.2. Технически и финансов отчет се подава в срок до 30 дни след приключване на изпълнението по проектното предложение. Към отчета се прилага:
т.1 копия на всички оригинални документи за направените разходи.
т.2 документи и материали, удостоверяващи изпълнението;
ал.3. Проектното предложение се верифицира, като изпълнено/приключено, когато Технически и финансов отчет е проверен и съгласуван от ЕКБ по РАЗДЕЛ.II.Чл.5, ал.1 и одобрен от Кмета на Община Пещера.
ал.4. След одобряване на отчета, изпълнителят подава искане за финално плащане. Плащането се извършва в срок от 30 дни след получаване на искането придружено с фактура оригинал.

РАЗДЕЛ.XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За допуснати нарушения на определените изисквания в настоящия Правилник, виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат на по-тежко наказание.

§2. Настоящия правилник се приема във връзка със стартиране дейности за финансиране на местни инициативи чрез Фонд за подкрепа на местни инициативи.

§3. Настоящият правилник е приет с Решение № 519, взето на 27.09.2018г. на Общински съвет Пещера.

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ /п/
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069