Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Правилници П Р А В И Л Н И К
П Р А В И Л Н И К Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Правилници

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ПЕЩЕРА

/Приет с Решение № 227/28.12.2016г., изм и доп. с Решение № 394/28.12.2017г.на Общински съвет – Пещера./

 

Раздел I
Общи положения

Чл.1. С този правилник се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Центъра за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс (ЦПЛР-ОДК) гр.Пещера.

Чл.2. / Изм.и доп. с Решение № 394 от 28.12.2017г./Изпълняваните дейности в ЦПЛР-ОДК гр.Пещера са за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещераресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

Чл.3. Дейността на ЦПЛР-ОДК се основава на принципите на:
1. свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.;
2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на обучението в ЦПЛР-ОДК;
5. запазване и развитие на българската образователна традиция;
6. хуманизъм и толерантност;
7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ЦПЛР- ОДК;
10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
Чл. 4. (1) Правилникът е разработен въз основа на Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите нормативни актове, касаещи дейността на ЦПЛР.
(2) Правилникът е задължителен за педагогическия и непедагогическия персонал в ЦПЛР-ОДК, за децата, учениците и техните родители, както и за всички други лица, намиращи се на територията му.
Чл.5. ЦПЛР-ОДК е със седалище град Пещера,община Пещера, област Пазарджик, ул. „Георги Бенковски“ № 4.

Раздел II
Устройство, функции и дейности на Център за подкрепа на личностното развитие-Общински детски комплекс-Пещера

Чл.6. ЦПЛР-ОДК е общински център за подкрепа за личностно развитие и устройството и дейността му се уреждат с Правилник, приет с решение на Общински съвет – Пещера.
Чл.7. ЦПЛР-ОДК е юридическо лице.
Чл.8. ЦПЛР-ОДК се открива, преобразува, променя или закрива със заповед на кмета на община Пещера, след решение на Общински съвет – Пещера.
Чл.9. (1) ЦПЛР-ОДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в община Пещера, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера.
(2) В ЦПЛР-ОДК се осъществява обща подкрепа за личностното развитие на децата и учениците. Общата подкрепа включва:
1. занимания по интереси за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и изяви по интереси;
2. поощряване с морални и материални награди;
3. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти.
(3) Подкрепата по ал. 2 се предоставя чрез:
1. проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява;
2. организиране и провеждане на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално и международно равнище;
3. подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
4. организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;
5. участие на децата и учениците в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми;
6. мотивиране на децата и учениците за активно включване и участие в дейността на институцията.

(4)/Изм. и доп.с Решение № 394 от 28.12.2017г./В ЦПЛР-ОДК се осъществява допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, която може да включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
5. ресурсно подпомагане“.

(5)/Изм. и доп.с Решение № 394 от 28.12.2017г./Общата и допълнителната подкрепа на децата и учениците в ЦПЛР-ОДК се осигуряват по реда на Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.
Чл. 10. ЦПЛР- ОДК осъществява следните дейности:
1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;
2. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;
3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;
4. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;
5. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
6. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;
7. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
8. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
9. осъществява информационна дейност с ученици, учители и родители за извънучилищните форми и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;
10. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;
11. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;
12. разработва и участва в национални и международни проекти;
13. участва със свои представители в национални и международни инициативи.
Чл.11. ЦПЛР-ОДК не осигурява завършването на клас и етап и придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация.

Раздел IІІ
Управление и структура на Общински детски комплекс-Пещера

Чл.12.(1) Орган за управление и контрол на ЦПЛР-ОДК, като общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование е директорът.
(2) Директорът управлява и представлява ЦПЛР-ОДК.
Чл.13.(1) Кметът на Община Пещера сключва и прекратява трудовия договор с директора на ЦПЛР-ОДК.
(2) Длъжността „директор“ в ЦПЛР-ОДК се заема въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда.
Чл. 14. Директорът на ЦПЛР-ОДК:
1. Ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.
2. Директорът като орган на управление и контрол на ЦПЛР-ОДК изпълнява своите функции, като:
2.1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани обучение, възпитание и социализация в институцията;
2.2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;
2.3. утвърждава списък-образец на институцията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието;
2.4. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици от институцията и с организирането и изпълнението на приема;
2.5. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;
2.6. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; обявява свободните работни места в Дирекция „Бюро по труда”-гр.Пещера и в Регионалното управление на образованието –гр.Пазарджик в тридневен срок от овакантяването им;
2.7. организира ефективното управление на персонала, като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;
2.8. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;
2.9. отговаря за законосъобразно, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства;
2.10. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;
2.11. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
2.12. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;
2.13. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал;
2.14. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;
2.15. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;
2.16. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;
2.17. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни;
2.18. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
2.19. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование;
2.20. като председател на педагогическия съвет осигурява изпълнение на решенията му.
3. спазва Етичния кодекс на работещите лица, одобрен от Националния съвет за закрила на детето;
4. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни и административни актове.
Чл.15. (1) При отсъствие на директора на ЦПЛР-ОДК за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед на кмета на общината педагогически специалист, за всеки конкретен случай.
(2) При отсъствие на директора на ЦПЛР-ОДК за срок, по-дълъг от 60 календарни дни, кметът сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността „директор“.
Чл.16.(1) В изпълнение на своите правомощия директорът на ЦПЛР-ОДК издава заповеди.
(2) Административните актове на директора могат да се оспорват пред кмета на общината.
(3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Чл.17. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в ЦПЛР-ОДК е педагогическият съвет.
(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.
(3) Директорът на ЦПЛР-ОДК е председател на педагогическия съвет.
(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на настоятелството, ученици, както и други лица.
(5) Директорът на ЦПЛР-ОДК в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.
Чл. 18. Педагогическият съвет на ЦПЛР-ОДК като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
1. приема стратегия за развитие на ЦПЛР-ОДК за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
2. прави предложения за изменения и допълнения на правилника за устройството и дейността на институцията;
3. приема учебен план;
4. приема годишния план за дейността;
5. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
6. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
7. определя начина на приемане на деца и ученици в ЦПЛР-ОДК при спазване на нормативните актове;
8. разглежда и приема организационните педагогически форми;
9. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за предприемане на дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение;
10. определя символи, ритуали и други отличителни знаци на ЦПЛР-ОДК;
11. запознава се с бюджета на ЦПЛР-ОДК, както и с отчетите за неговото изпълнение;
12. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на резултатите;
13. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
Чл.19. Документите по чл.17, т.1, т.3- т.6 се публикуват на интернет страницата на ЦПЛР-ОДК.

Раздел ІV
Педагогически специалисти, ученици, родители

Чл.20. (1) Персоналът се дели на педагогически специалисти и непедагогически персонал:
1. към педагогическите специалисти се отнасят директор, учители и корепетитор;
2. към непедагогическия персонал се отнасят счетоводител и домакин.
(3) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в ЦПЛР-ОДК и управлението на институцията.
Чл.21. (1) В ЦПЛР-ОДК не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
2. е лишено от право да упражнява професията;
3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
(2) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.
(3) Разпоредбите на ал.1 и ал.2 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в ЦПЛР-ОДК.
Чл.22. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на ЦПЛР-ОДК при спазване условията и реда на Кодекса на труда.
Чл.23. Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Чл.24.(1) Педагогическите специалисти в ЦПЛР-ОДК имат следните права:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;
3. да предлагат и прилагат специфични методи на педагогическа работа и иновационни програми;
4. да участват във формирането на политиките и разработването на стратегията за развитие на ЦПЛР-ОДК ;
5. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
6. да повишават квалификацията си;
7. да бъдат поощрявани и награждавани и успехите им за постигнати високи резултати да се популяризират.
(2) Педагогическите специалисти в ЦПЛР-ОДК имат следните задължения:
1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на ЦПЛР-ОДК и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.
(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.
(4) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти и счетоводителят от ЦПЛР-ОДК имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на ЦПЛР-ОДК.
Чл.25. Децата, съответно учениците, които са записани в ЦПЛР-ОДК имат следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3. да избират направлението и педагогическата форма на обучението си;
4. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
5. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
6. да участват в проектни дейности;
7. да дават мнения и предложения за дейността на ЦПЛР-ОДК;
8. да получават съдействие от ЦПЛР-ОДК и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
9. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи дейността на ЦПЛР-ОДК, в т. ч. и учебния план;
10. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
Чл.26. (1) Децата, съответно учениците, които са записани в ЦПЛР-ОДК имат следните задължения:
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
2. да съхраняват авторитета на ЦПЛР-ОДК и да допринасят за развитие на добрите традиции;
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
4. за учебните занятия в ЦПЛР-ОДК да се явяват в подходящо облекло и да спазват изискванията на учителите, ако се налага специално облекло;
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
7. да спазват правилата за поведение в педагогическата форма;
8. да спазват правилника за дейността на ЦПЛР-ОДК;
9. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
10. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.
Чл.27. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и ЦПЛР-ОДК се осъществяват чрез индивидуални срещи, общи родителски срещи и обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.
(2) Средство за постоянна връзка между ЦПЛР-ОДК и родителя е телефонна връзка, електронната поща или създадена група в социалните мрежи.
Чл.28. Родителите имат следните права:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в ЦПЛР-ОДК за приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството на ЦПЛР-ОДК, с учителя на съответната форма, в която се обучава детето или ученикът класния и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
3. да се запознаят с плана за обучение и с плана за дейността на ЦПЛР-ОДК;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в по въпроси, свързани с обучението, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
6. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на ЦПЛР-ОДК.
Чл.29. Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват редовното присъствие на детето или ученика във формата, в която се обучава, като уведомяват своевременно учителя в случаите на отсъствие;
2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в ЦПЛР-ОДК, за успехите, развитието и постиженията в областта, в която се обучават и по спазването на вътрешните правила на ЦПЛР-ОДК;
3. да спазват правилника за дейността на ЦПЛР-ОДК и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;
4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
5. да участват в родителските срещи;
6. да се явяват в ЦПЛР-ОДК след покана от учител, директор или друг педагогически
специалист в подходящо за двете страни време.

Раздел V
Имущество и източници за финансиране

Чл.30. Имотът, предоставен за ползване на ЦПЛР-ОДК е публична общинска собственост.
Чл.31. (1) ЦПЛР-ОДК е второстепенен разпоредител с бюджет, определен със заповед на кмета на Община Пещера, след решение на Общински съвет-Пещера.
(2) ЦПЛР-ОДК прилага системата на делегиран бюджет при условия и по ред, определени със заповед на Кмета на община Пещера.
(3) Финансирането на ЦПЛР-ОДК се извършва със средства от държавния бюджет, бюджета на Община Пещера, европейски фондове и програми и други източници.
Чл.32. За изпълнение на дейностите по обща подкрепа по смисъла на ЗПУО, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от ЦПЛР-ОДК, с наредба на Общински съвет-Пещера се определя такса, съобразно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.

Раздел VІ
Информация и документи

Чл. 33. ЦПЛР-ОДК създава, обработва и съхранява документи по реда на Наредба №8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
Чл. 34. Дейностите по управление на информацията и задължителните документи в ЦПЛР-ОДК се осъществяват при спазване разпоредбите на Наредба №8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 35. Документите, издавани или водени от ЦПЛР-ОДК се попълват на български книжовен език.
Чл. 36. (1) Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в системата на предучилищното и училищното образование се извършва чрез НЕИСПУО.
(2) Първичното събиране и обработване на информацията, която се отнася за ЦПЛР-ОДК се осъществява в институцията.
(3) Информацията по ал. 1 се подава към НЕИСПУО, подписана с електронен подпис от директора на ОДК, по график за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.
Чл. 37. След приключване на учебната година, в ЦПЛР-ОДК се архивира информацията за дейността за съответната учебна година и се съхранява на електронен носител.
Чл. 38. (1) Информацията за дейността на ЦПЛР-ОДК се отразява в модул „Институции“ от НЕИСПУО като Списък-образец №3, който служи за отразяване на информация за институцията, организацията на образователния процес за учебната година и установяване на съответствието й с нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Списък-образец №3 се изготвя и утвърждава от директора след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието (РУО).
(3) Всяка промяна в Списък-образеца, свързана с вида на институцията, извършваната дейност, броя на групите, или с промени в персонала се утвърждава от директора след съгласуване с началника на РУО.
Чл. 39. (1) Документите в ЦПЛР-ОДК се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.
(2) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г.
(3) Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

Раздел VІІ
Организация на образователния процес в Общински детски комплекс-Пещера

Чл. 40. Учебната година в ЦПЛР-ОДК започва на 1 октомври и е с продължителност 12 месеца. В случай, че 1 октомври е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.
Чл. 41. Дейностите в ЦПЛР-ОДК се провеждат в съответствие с графика за учебното време и ваканциите, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
Чл. 42. Дейностите в ЦПЛР –ОДК се осъществяват въз основа на План за обучение, изготвен в съответствие с рамковите изисквания за разработването му, регламентирани в Наредбата за приобщаващото образование. Планът се утвърждава от директора на ЦПЛР-ОДК.
Чл. 43. Дейностите за обучение в ЦПЛР-ОДК се провеждат като:
1. работа в група за обучение-организационни педагогически форми;
2. индивидуална работа;
3. масови прояви и публични изяви.

Чл. 44. (1) Учебният процес се организира и провежда в организационни педагогически форми.
(2) Дейностите в организационните педагогически форми са:
1. масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни и развлекателни програми, други;
2. групови – школи, клубове, състави, ансамбли, хорове, филхармонии, секции, отбори, кръжоци, експедиции с учебна цел и други;
3. индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности, с деца и ученици в школи по индивидуални музикални инструменти и други.
Чл. 45. (1) Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента на подготовка на децата и учениците.
(2) Продължителността на работата (учебните седмици) в групата и седмичната заетост (учебните часове) се определят в плана за обучение в зависимост от възрастта или равнището на подготовка на децата и учениците.
(3) Групите за обучение по ал.1 могат да бъдат:
1. постояннодействащи – за обучение на деца и ученици през цялата учебна година, съгласно плана за обучение;
2. временнодействащи – за обучение на деца и ученици през учебната година за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;
3. временнодействащи групи през ваканциите - за обучение на деца и ученици през ваканциите за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;
4. за обучение на деца в предучилищна възраст;
(5) Групите по ал. 3 се вписват в Списък-образец № 3 и определените за тях часове формират задължителната преподавателска работа, която се определя с държавния образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда и се изпълнява съгласно плана за обучение в ЦПЛР-ОДК.
Чл. 46. Учителите изготвят месечен почасов график за заниманията в учебните форми по групи и равнища, който се утвърждава от директора.
Чл. 47. Продължителността на заниманието за учениците до III клас е 30 минути; от ІV до ХІІ клас е 40 минути, за децата от предучилищна възраст – до 30 минути.
Чл. 48. Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути, в зависимост от спецификата на дейността.

Чл. 49. (1) Целите и задачите на обучението, структурата и обемът на съдържанието на дейностите, насочени към развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и на изявите по интереси, както и очакваните резултати се определят с програма за обучение, по която работи всяка група.
(2) Програмата за обучение се изготвя от учителя, който ръководи групата в съответната организационна педагогическа форма, и се утвърждава от директора на центъра за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 50. На децата и учениците, успешно завършили пълния курс на дадена педагогическа форма, при поискване се издава служебна бележка.
Чл. 51. Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с общински, регионален, национален или международен характер.
Чл. 52. (1) Контролната дейност на образователния процес в ЦПЛР-ОДК се осъществява от директора, регионалното управление на образованието и МОН.
(2) Контролната дейност на директора се организира по предварително изготвен план, с който се запознава педагогическия съвет.
(3) Констатациите от проверките се вписват в книгата за контролната дейност на директора.
Чл. 53. ЦПЛР-ОДК е отворен за посещения от 8,30 до 18,30 часа. Пропускателният режим в ОДК се определя със заповед на директора.

Заключителни разпоредби

§1. Този правилник се издава на основание чл. 49, ал. 8 от ЗПУО и отменя Правилника за устройството и дейността на Общинския детски комплекс-Пещера, утвърден от Началника на РИО-Пазарджик.
§2. Правилникът за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс град Пещера е приет с Решение № 227/28.12.2016г. на Общински съвет – Пещера.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069