Неделя, 25 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 25 Октомври 2018г. 10:45ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 10. 2018 г. / СРЯДА / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

 

 

1. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско социално предприятие по озеленяване в община Пещера, приет с Решение № 512/30.08.2018г. на Общински съвет- Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“


2. Приемане на изменениe и допълнениe на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2015-2019г., приет с Решение № 516/30.08.2018г. на Общински съвет - Пещера.
Докладва: Петър Хамамджиев
Председател на Общински съвет- Пещера

3. Определяне на възнаграждението на Председателя на Общински съвет- Пещера .
Докладва: Петър Хамамджиев
Председател на Общински съвет- Пещера


4. Определяне на възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет - Пещера.
Докладва: Петър Хамамджиев
Председател на Общински съвет- Пещера

5. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Пещера.
Докладва: Петър Хамамджиев
Председател на Общински съвет- Пещера

6. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в VIII клас, професия „Биотехнолог“, специалност „Технология в биопроизводствата“ с 14/ четиринадесет/ ученици в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ – гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева Гл. експерт „Образование“

7. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствени пенсии от починал родител.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

8. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.505.4 по КККР на гр.Пещера /УПИ V-НС по ПУП на гр. Пещера/ и поземлен имот с идентификатор 56277.505.65 по КККР на гр. Пещера /УПИ IV- ОбНС по ПУП на гр. Пещера/ кв.216.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

9. Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр. Пещера в местност „Баташки път“.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

10. Изразяване на предварително съгласие за преминаване чрез премостване над път с идентификатор 56277.503.9690 по КККР на гр.Пещера между о.т. 630-629, необходимо във връзка с бързото и безопасно преминаване на специалисти до цех ферментация в поземлен имот с идентификатор 56277.503.283 по КККР на гр. Пещера / УПИ IV-3469,3470/, кв.132, гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

11. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП –ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр. Пещера, местност „Баташки път“ в V -4.1712, „За автошоурум и крайпътно заведение“ с площ от 1777кв.м. и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

12. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на метални павилиони за търговска дейност, намиращи се в района на Общински пазар гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера ,
Димитър Симонов Гл. специалист „Общинска собственост, наеми“

13. Приемане на оценка и учредяване на право на пристрояване в имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.10 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

14. Приемане на оценка за продажба на идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.502.532 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

15. Питания.

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069