Вторник, 18 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 541 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

   Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на метални павилиони за търговска дейност, намиращи се в района на Общински пазар гр.Пещера.

Мотиви: Община Пещера е собственик на Метални павилиони: №2, № 5, №7 №20 и № 21, всеки от които с площ 10 кв.м., намиращи се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтирани в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“ – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера. Сроковете на договорите за отдаване под наем на павилионите са изтекли. За металните павилиони не са съставяни актове за общинска собственост, тъй като същите представляват преместваеми съоръжения по смисъла на ЗУТ.
Гореописаните метални павилиони са с търговско предназначение и не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет.
Общинският съвет изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК, след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4, и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.11, чл.83 ал.1, т.1 и чл.84 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Пещера и чл.38, т.1.1 от Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера, приета от Общински съвет - Пещера

Р Е Ш И :

1.Възлага на Кмета на Община Пещера да организира процедура за отдаване под наем на:
1) Метален павилион №2, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“ – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера, при начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС.
2) Метален павилион №5, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“ – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера, при начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС.
3) Метален павилион №7, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“ – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера, при начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС.
4) Метален павилион №8, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“ – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера, при начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС.
5) Метален павилион №9, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“ – публична общинска собственост, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера, при начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС.
2.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.
3.Размер на депозита за участие – 10% от началната наемна цена за всеки от имотите.
4. Срок на договорите за наем – 5 години.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216