Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 542 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    Относно: Приемане на оценка за учредяване право на пристрояване на Иван Гемиев в имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.10 по КККР на гр. Пещера

Мотиви: В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 94И-772-5/03.10.2018г. от Иван Пламенов Гемиев, с коeто се заявява желание да му бъде учредено право на пристрояване в размер на 46.38 кв.м за изграждане на пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 56277.502.10, в която същият е собственик на 5/6 от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.502.10.3.1, ет.1.
Пристрояването ще се извърши съгласно издадените Комбинирана скица-Виза в поземлен имот с идентификатор 56277.502.10 по КККР на гр. Пещера, който е общинска собственост и за който е съставен Акт за частна общинска собственост №771/09.10.2018г.
Изготвена е оценка на 46.38 кв.м право на пристрояване от лицензиран оценител, която възлиза на 770.00 лв. Без ДДС.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2018 г. в т.ІІ «Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за учредяване на ограничени вещни права» на Поземлен имот с идентификатор 56277.502.10 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. “Стефан Кънчев” № 26-А, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 59, квартал 3, парцел Х, с граници на имота: 56277.502.9, 56277.502.9523, 56277.505.9511, 56277.502.9522, актуван с АОС №771/09.10.2018г.

ІІ. Одобрява изготвената оценка в размер на 770.00 лв. без ДДС на 46.38 кв.м право на пристрояване в Поземлен имот с идентификатор 56277.502.10 по КККР на гр. Пещера.
ІІІ. Дава съгласие за учредяване на право на пристрояване в размер на 46.38 кв.м съгласно издадената Комбинирана скица-Виза на Иван Пламенов Гемиев, по реда на чл.38, ал.2 от ЗОС – без търг или конкурс, при цена в размер на 770.00 лв. без ДДС, върху която да се платят съответните данъци и такси.
ІV. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор с Иван Пламенов Гемиев за учредяване право на пристрояване в размер на 46.38 кв.м в имот с идентификатор 56277.502.10.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216