Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 544 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42
    Относно: Вземане на решение за освобождаване от отговорност на д-р Стоил Георгиев Апостолов за несъбиране на вземания, произтичащи от договори за наем сключени след 01.01.2010 г. между МБАЛ Проф. „Димитър Ранев“ ООД, правоприемник на „Медицински център“ ЕООД –гр.Пещера от 24.09.2015 г. с общопрактикуващи лекари,упражняващи дейността си в това лечебно заведение ,

Мотиви: Съгласно Договор за продажба на дружествени дялове ,сключен на 11.05.2009 г. в гр. Пещера между Община Пещера и „БУЛФАРМА“ООД, купувачът се задължи да не прекратява сключените наемни договори към онзи момент с всички практикуващи специалисти, както и да предостави помещения за всеки, който желае да работи в здравното заведение. В тази насока и като съдружник единодушно сме приели политиката на „БУЛФАРМА“ ООД да се запазят квалифицираните медицински специалисти в Общината и така да осигурим качествено медицинско обслужване на населението в района. Договорите за наем с общо практикуващите лекари бяха преподписани на 04.10.2010 г. от д-р Стоил Апостолов в качеството му на управител на „Медицински център“ ООД, а от 24.09.2015 г. при извършеното вливане на „Медицински център“ ООД и МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД продължиха действието си без промяна. От м. януари 2018 г. дяловото участие на Община – Пещера беше изкупено изцяло, с оглед на което участието на Общината в Дружеството се прекрати изцяло.
Нашето виждане относно общопрактикуващите лекари е да продължат да не заплащат наеми на наетите от тях помещения или да заплащат символични такива, за помещенията, в които да упражняват дейността си срещу предоставяне на здравни услуги на гражданите на Община Пещера. Това е един от наболелите социални проблеми и считам, че по този начин се осигураво достъп на гражданите на Общината до качествено здравеопазване.
    Общинският съвет след като изслуша доклада на д-р Николай Пенев и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА , след станалите разисквания

Р Е Ш И:


Освобождава от отговорност управителя на МБАЛ „Проф.Димитър Ранев“ ООД, бивш управител на Медицински център ООД за целия период от 11.05.2009 г. до януари 2018 г., когато Общината е прекратила съдружитето си в това лечебно заведение, за това че не е събирал вземанията, произтичащи от договорите за наем между лечебното заведение и общопрактикуващите лекари. Общински съвет Пещера приема, че Община Пещера не е ощетена, а обществения интерес е защитен.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216