Петък, 21 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 23 Ноември 2018г. 10:59ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 11. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Информация относно зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа и пешеходните зони на територията на населените места в Община Пещера през оперативния сезон 2018/2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Иван Спиров – Директор на ОП „ЧПОИ“

2. Вземане на решение за пряко излъчване на откритите заседания на Общинския съвет по телевизията.
Докладва: д-р Николай Пенев - общински съветник

3. Вземане на решение за изслушване на обстойна информация от Управителя на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера.
Докладва: Петър Хамамджиев - Председател на ОбС

4. Приемане на План за преминаване на едносменен режим на работа на Начално училище «Михаил Куманов» гр. Пещера, считано от учебната 2019/2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева- Гл. експерт „Образование“

5. Попълване състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов -Гл. спец „Общинска собственост“

6. Одобряване и подписване на меморандум за сътрудничество между Община Пещера и Фондация «Тръст за социална алтернатива» с предмет осъществяването на урегулиране и законно застрояване на ПИ 56277.3.12.96, находящ се в м. «Луковица», гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Зехра Алиш – Зам. кмет

7. Одобряване и подписване на меморандум за сътрудничество между Община Пещера и Фондация «Тръст за социална алтернатива» с предмет осъществяването на регулация и създаване на траен статут на жилища в местност «Орешака» към кв. «Пирин» в гр. Пещера, след влизане в сила на Общия устройствен план на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Зехра Алиш – Зам. кмет

8. Изразходване на част от средства от отчисленията събрани по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО, във връзка с дейности необходими за оптимизиране на количеството и начина на събиране на битовите отпадъци.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Веселин Джелатов- Директор на дирекция „ЕФСПОП“

9. Даване на разрешение за изменение на границите между имоти с идентификатор 56277.1.1224 по КККР на гр. Пещера / Гори и храсти в земеделска земя/ и имот с идентификатор 56277.1.1110 по КККР на гр. Пещера / за местен път/ местност Църнево, Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж.Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

10. Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр. Пещера в местност «Лагера» и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

11. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр. Пещера и отреждане в УПИ V-4.91 „Жилищно строителство“ в местност „Баташки път“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на приложеното задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

12. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр. Пещера, за който е отреден УПИ VIII- ОбНС, със засягане на съседните УПИ VII- ОбНС и УПИ IX – ОбНС, кв.216, като страничната регулационна линия между УПИ VIII- ОбНС и УПИ IX – ОбНС минат по съществуващата имотна граница.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

13. Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ I – Ресторант, поща и магазин, кв.26 по Регулационния план на с. Капитан Димитриево, ведно с построените в него сгради, състоящи се от ПИ 36124.501.270 и ПИ 36124.501.282.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова-Началник отдел „Общинска собственост“

14. Предоставяне на поземлени имоти в землището на гр. Пещера на наследниците на Аргир Йорданов Лазаров.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова-Началник отдел „Общинска собственост“

15. Питания.

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069