Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 28 Ноември 2018г. 10:37ч.

ОБЯВА

Съгласно Заповед №816/26.11.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА
            
 1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

Списъкът на имотите, с обявената начална тръжна цена ще бъде поставен в сградата на Общината до информационното табло, както и на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.
        2. Място, дата и час на провеждане на търговете:
       Стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера на 13.12.2018 г. от 14:00 часа.
       3. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от имотите общинска собственост, се закупува до 16 часа на 12.12.2018 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).
     4. Размерът на депозита за участие в търговете е 10% от началната тръжна цена и следва да се внася до 17:00 часа на 12.12.2018 г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
    Код на Общинска банка: SOMBBGSF
    Банкова сметка: BG87SOMB91303332970201
            5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите  участници.
            6. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 12.12.2018г. в Общински център за услуги  и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
            7. Определената стъпка за наддаване е 5% от началната тръжна цена.
            8. Задължителни документи за участие в търговете:
           1)Заявление за участие по образец.
            2)Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК) за участниците юридически лица и ЕТ. Участниците физически лица се легитимират с лична карта при подаването на документите.
         3)Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата на участника в търга, срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.
           4) Декларации по образец съгласно тръжните документи
           5) Документ за внесен депозит за участие в търга.
           6)  Фактура за закупени тръжни книжа.
           7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник. 
           Когато в заявлението по образец и на плика с документите участникът в търга е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.8, подточка 2.
           9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търговете, до изтичане срока за подаване на документите за участие и направена заявка в Общинска администрация гр.Пещера, ет.І, стая №19 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
          10. Договорите за наем със спечелилите участници ще се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.
          11. Допълнителна информация може да се получи на телефона на Община Пещера: 0350/6-22-03, вътр. 131.    
СПИСЪК


    На общинските имоти, съгласно Заповед №816/26.11.2018 г. на Кмета на Община Пещера, за които ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем  на 13.12.2018 г.:
1. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №527/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
2. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №528/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
3. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №531/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
4. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №532/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
5. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №533/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
6. Метален павилион №2, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера. Начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.
7. Метален павилион №5, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“,  съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера. Начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.
8. Метален павилион №7, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера. Начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.
9. Метален павилион №8, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера. Начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.
10. Метален павилион №9, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера. Начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.

Списъкът на имотите, с обявената начална тръжна цена ще бъде поставен в сградата на Общината до информационното табло, както и на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

            2. Място, дата и час на провеждане на търговете:

       Стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера на 13.12.2018 г. от 14:00 часа.

            3. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от имотите общинска собственост, се закупува до 16 часа на 12.12.2018 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).

           4. Размерът на депозита за участие в търговете е 10% от началната тръжна цена и следва да се внася до 17:00 часа на 12.12.2018 г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:

            Код на Общинска банка: SOMBBGSF

            Банкова сметка: BG87SOMB91303332970201

         5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите  участници.

            6. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 12.12.2018г. в Общински център за услуги  и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.

            7. Определената стъпка за наддаване е 5% от началната тръжна цена.

            8. Задължителни документи за участие в търговете:

           1)Заявление за участие по образец.

            2)Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК) за участниците юридически лица и ЕТ. Участниците физически лица се легитимират с лична карта при подаването на документите.

            3)Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата на участника в търга, срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.

           4) Декларации по образец съгласно тръжните документи

           5) Документ за внесен депозит за участие в търга.

          6)  Фактура за закупени тръжни книжа.

           7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник. 

           Когато в заявлението по образец и на плика с документите участникът в търга е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.8, подточка 2.

           9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търговете, до изтичане срока за подаване на документите за участие и направена заявка в Общинска администрация гр.Пещера, ет.І, стая №19 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

          10. Договорите за наем със спечелилите участници ще се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

         11. Допълнителна информация може да се получи на телефона на Община Пещера: 0350/6-22-03, вътр. 131.     

 

 

 

 

СПИСЪК

 

 

            На общинските имоти, съгласно Заповед №816/26.11.2018 г. на Кмета на Община Пещера, за които ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 13.12.2018 г.:

1. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №527/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

2. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №528/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

3. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №531/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

4. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №532/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

5. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №533/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

6. Метален павилион №2, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера. Начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.

7. Метален павилион №5, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“,  съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера. Начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.

8. Метален павилион №7, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера. Начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.

9. Метален павилион №8, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера. Начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.

10. Метален павилион №9, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера. Начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069