Петък, 21 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 28 Ноември 2018г. 10:39ч.

ОБЯВА

Съгласно Заповед №817/26.11.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА
            
 1.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост: Поземлен имот, с идентификатор 56277.501.832 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 65 кв.м. няма заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Оборище“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски  обект, комплекс, стар идентификатор: 56277.501.9606, номер по предходен план: парцел І-832, търговия и услуги, граници на имота: 56277.501.836, актуван с АОС №767/22.08.2018 г., вписан в Служба по вписванията във Вх. Рег. №1328/28.08.2018 г., Акт №151, том V, при начална тръжна цена 2640.00 лв. без ДДС, депозит за участие 264.00 лв.

2. Дата, място и час на провеждане на търговете - на  13.12. 2018г., стая № 5, I етаж на общинска администрация от 15:00 часа.
3. Задължителни документи за участие в търга:    
3.1. Заявление за участие по образец.
3.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ.
3.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие в търга. Участниците физически лица представя документ за самоличност при подаване на документите за участие.
           3.4. Документ за внесен депозит за участие в търга.
3.5. Документ за закупени тръжни книжа.
3.6. Декларации по образец съгласно тръжните документи:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;
- декларация за оглед на обекта.
3.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.
3.8. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник - оригинал или заверено копие.
     3.9.Когато в заявлението по образец и на плика с документите участникът търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 3.2. и 3.3.
            4. Утвърдената тръжна документация с цена - невъзстановими 30 лв. може да се закупува след публикуване на обявата до 16:00 часа на 12.12.2018г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).  
5. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търговете, ведно с другите документи посочени в т.3 в настоящата заповед е до 17:00 ч. на 12.12.2018г.  в Общински център за услуги и информация на гражданите.
            6. Депозитът за участие в търга се внася до 17:00 ч. на 12.12.2018 г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера .
            7. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия  участник.
8. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.
     9. Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва всеки работен ден до датата на търговете след представяне на документ за  закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №19, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.
           10. Договора за продажба със спечелилия участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
          11.Допълнителна информация може да се получи на телефона на Община Пещера: 0350/6-22-03, вътр. 131.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069