Вторник, 18 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 545 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

ОТНОСНО: Приемане на Информация относно зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа и пешеходните зони на територията на населените места в община Пещера през оперативния сезон 2018/2019г.

   Общинският съвет като изслуша информацията за подготовката на Община Пещера за зимно поддържане и снегопочистване през оперативния сезон 2017 -2018г., взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

   Приема Информация относно зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа и пешеходните зони на територията на населените места в община Пещера през оперативния сезон 2018/2019г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216