Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 546 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

  Относно: Вземане на решение за пряко излъчване на откритите заседания на Общинския съвет по телевизията.

   Общинският съвет след като изслуша докладната записка на д-р Николай Пенев и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Откритите заседания на Общински съвет- Пещера да се излъчват пряко по телевизионната мрежа.

2. Общинският съвет задължава председателя Петър Хамамджиев да предприеме нужните действия за решаване на въпроса с прякото излъчване на откритите заседания на Общинския съвет по телевизията. Срок за изпълнение 30 януари 2019г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 11
“ПРОТИВ”: 7
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216