Вторник, 18 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 547 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

   Относно: Вземане на решение за публикуване видеозаписите на откритите заседания на Общински съвет на интернет страницата на Община Пещера

   Общинският съвет след като изслуша докладната записка на д-р Николай Пенев и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Видеозаписите от заседанията да се публикуват на интернет страницата на Община Пещера, секция Общински съвет и да престояват на страницата една година.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216