Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 548 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

   Относно: Вземане на решение за изслушване на обстойна информация от Управителя на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера

 

   Общинският съвет след като изслуша докладната записка на Председателя на Общински съвет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , след станалите разисквания

Р Е Ш И:

Управителят на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера да представи пред общинския съвет обстойна информация по поставените въпроси на сесията през месец декември 2018г.

1. Каква е ценовата и инвестиционната политика на дружеството до края на мандата?
2. Какви мероприятия се предвиждат да бъдат взети за повишаване качеството на услугата, която се предоставя и за повишаване качествата на водата?
3. Колко метра водопровод и канализация са сменени от началото на мандата, тъй като това е едно от основните задължения на дружеството?
4. Защо не е извършен основен ремонт на бързия филтър?
5. Какъв е ефекта от новия сондаж на БПС – 3 и на каква стойност е?
6. Кога ще бъде извършен монтажа на два броя регулатори на налягането в с. Радилово?
7. До кога при всеки средно-силен дъжд от чешмите в 1/3 от града ще тече мътна вода?
8. Колко помпени станции за отпадни води има в Общината и колко пъти са почиствани от началото на мандата?
9. Колко преливници има по канализационната мрежа в Общината и кога са почиствани от началото на мандата?
10. До изслушването на Управителя на „ВКС“ ЕООД – гр.Пещера към изброените въпроси да могат да се поставят допълнителни въпроси, както и да се поставят на самото заседание.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216