Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 550 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43


ОТНОСНО: Попълване на състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

Мотиви: Съгласно чл.21, ал.1, т.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в правомощията на Общински съвет – Пещера е създаването постоянни и временни комисии, както и да избира техните членове. С Решение № 96/20.02.2012 г. и Решение №739/28.01.2015 на Общински съвет Пещера е актуализиран състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност. Поради настъпили персонални промени в състава на комисията е необходимо да се приеме решение на Общински съвет – Пещера за актуализиране на нейния състав.

    Общинският съвет след като изслуша Общинският съвет изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера и взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, след станалите разисквания

Р Е Ш И :

Актуализира състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност, както следва:
Председател: Борис Фолев – Секретар на Община Пещера;
Зам.-председател: Сашо Дамянов – Служител по сигурността на информацията;
Секретар: Димитър Симонов – Гл. специалист „ОСН“ и завеждащ „ЗН“;
Членове: 1.Петър Хамамджиев – Председател на Общински съвет – Пещера;
2.Илиян Петров – Председател на Постоянната комисия по законност,
обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси и развитие на местното самоуправление;
3.Златка Златанова – Секретар на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
4.Благой Харизанов – Кмет на с. Радилово;
5.Иван Златинов – Кмет на с. Капитан Димитриево;
6.Иван Сердаров – Началник група „Охранителна полиция“
в РУМВР – Пещера;
7.Димитър Попов – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ –
Пещера.


Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216