Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 551 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

   ОТНОСНО: Одобряване и подписване на меморандум за сътрудничество между Община Пещера и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ с предмет осъществяването на урегулиране и законно застрояване на ПИ 56277.3.12.96, находящ се в м. „Луковица“ гр.Пещера.


В Община Пещера е постъпило предложение относно одобряване и подписване на меморандум за сътрудничество между Община Пещера и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ с предмет осъществяването на урегулиране и законно застрояване на ПИ 56277.3.12.96, находящ се в м. „Луковица“ гр.Пещера.
     Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, във връзка с чл.59, чл.60 и чл.61 от ЗМСМА и на основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

1. Одобрява меморандума за сътрудничество между Община Пещера и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.
2. Упълномощава Кмета на Община Пещера да подпише меморандума за сътрудничество.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216