Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 553 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

   ОТНОСНО: За изразходване на част от средства от отчисленията събрани по реда на чл.64 от Закона за Управление на Отпадъците – ЗУО във връзка с дейности необходими за оптимизиране на количеството и начина на събиране на битовите отпадъци, които са изисквани в изпълнение и спазване на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик и Закона за Управление на Отпадъците


   Общинският съвет - Пещера, след като изслуша и обсъди предложението на Кмета на Община Пещера и намира същото за законосъобразно и мотивирано, тъй като е необходимо от оптимизиране на количеството и начина на събиране на битовите отпадъци, които са генерирани на територията на Община Пещера на регионалното депо – Пазарджик, считано от 01.01.2018г., на основание ЗАПОВЕД №РД-09-174/24.1102017г. на Директора на РИОСВ – Пазарджик, така и във връзка с изпълнение на Оперативни цели - ОЦ 1 – „Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци“; ОЦ 2 – „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци“; ОЦ3 – „Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и транспортиране на отпадъците“ от Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик, приета с РЕШЕНИЕ № 367/28.09.2017г. на Общински съвет Пещера, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23, ал.2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие от натрупалите се средства от отчисленията, определени по реда на чл.20 от НАРЕДБА №7 от 19.12.2013г. - ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И ОТЧИСЛЕНИЯТА, ИЗИСКВАНИ ПРИ ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, да се разходва стойността до 228 400лв., както следва:
1.1. До 126 000лв. за дейности по смисъла на Чл.24, ал.1, т.1 от НАРЕДБА №7 от 19.12.2013г. - ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И ОТЧИСЛЕНИЯТА, ИЗИСКВАНИ ПРИ ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ за площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, състоящо се от:
1.1.1. 7бр. – точки от общинските системи за управление на отпадъците - площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.
1.2. До 62 400лв. за закупуване на Ръчноводима вакуумна машина за отпадъци на основание Чл.24, ал.1, т.2 от НАРЕДБА №7 от 19.12.2013г. - ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И ОТЧИСЛЕНИЯТА, ИЗИСКВАНИ ПРИ ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ за нуждите на общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера, състоящо се от:
1.2.1. 2 бр. - Ръчноводима вакуумна машина за събиране на отпадъци;
1.3. До 40 000лв. за дейности по осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на общината на основание Чл.24, ал.1, т.5 от НАРЕДБА №7 от 19.12.2013г. - ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И ОТЧИСЛЕНИЯТА, ИЗИСКВАНИ ПРИ ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ за нуждите на общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 15
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 4

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216