Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 556 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43
  Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ V-4.91, „Жилищно строителство“ в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера и одобряване на приложеното задание.

Мотиви: В Община Пещера е постъпило заявление с вх. № 94 Б-478-2#4/25.10.2018 г. от Борис Тодоров Фиданов, гр.Пещера, ул.“Михаил Такев“ № 11, вх. А, собственик на поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера, съгласно Нотариален акт № 165, том 3, рег. № 859, дело № 360/05.05.2016 г. и Нотариален акт № 129, том 6, рег. № 1640 дело № 646/27.07.2016 г. за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ V-4.91, „Жилищно строителство“ в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера.
Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за застрояване на собствения си имот и направата на сграда за жилищни нужди до 3 етажа с височина до 10 м. в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера.
Съгласно изготвената скица-проект се предвижда създаване на УПИ V-4.91, „Жилищно строителство“ в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Жм /жилищно строителство/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

Разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ V-4.91, „Жилищно строителство“ в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Жм /жилищно строителство/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрява приложеното задание.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216