Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 557 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43
   Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр.Пещера, за който е отреден УПИ VІІІ-ОбНС, със засягане на съседните УПИ VІІ-ОбНС и УПИ ІХ-ОбНС, кв. 216, като страничната регулационна линия между УПИ VІІІ-ОбНС и УПИ ІХ-ОбНС минат по съществуващата имотна граница

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и след станалите разисквания ,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на уличната регулация на УПИ ІХ-ОбНС, УПИ VІІІ-ОбНС, УПИ VІІ-ОбНС, УПИ VІ-ОбНС, УПИ V-ОбНС, УПИ ІV-ОбНС, УПИ ІІІ-ОбНС, УПИ ІІ-ОбНС до УПИ І-2904 по ПУП на гр.Пещера към улица с о.т. 1070-1069-1068-1067-1066-1065 с идентификатор 56277.505.9511 по КККР на гр.Пещера в кв. 216 по ПУП на гр.Пещера, като широчината на улицата стане 8.00 м., съгласно коригирана скица-предложение.
2. На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ Кметът на Община Пещера да допусне с мотивирано предписание изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на уличната регулация на част от кв. 216 по плана на гр.Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216