Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 20 Декември 2018г. 11:27ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 12. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за проведените обществени поръчки от Община Пещера за периода юли - декември 2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Веселин Джелатов - Директор на дирекция „ЕФСПОП“

2. Приемане на Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода юли-декември 2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

3. Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Пещера за периода януари – септември 2019 година.
Докладва: Петър Хамамджиев - Председател на ОбС

4. Допълнение на списъка на фирми ползващи поливна вода в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж.Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

5. Приемане на оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:
• ПИ с идентификатор 56277.3.1382, м. „Широките ливади“ гр.Пещера;
• ПИ с идентификатор 56277.3.1541, м. „Войника“ гр.Пещера;
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

6. Приемане на оценка за продажба на идеални части от имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.98 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

7. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаването под наем на терени № 1, 2, 3, и 4 в централната част на гр. Пещера за разполагане на павилиони за продажба на тютюневи изделия, напитки, печатни издания и пакетирани храни, съгласно одобрените Схеми по чл.46 от ЗУТ.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов - Гл. спец „Общинска собственост“

8. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2018г. и разчета за капиталови разходи за 2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева – Директор на дирекция „ФСД“

9. Одобряване на План-сметка за приходи и разходи за такса битови отпадъци през 2019г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък за 2019г. на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева – Директор на дирекция „ФСД“

10. Информация по поставени въпроси от Управителя на „ВКС“ ЕООД –гр. Пещера.
Докладва: инж. Звезделин Вукев,
Управител на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера
11. Питания.

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069