Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 577 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

    ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018г.

    Общинският съвет след като изслуша Отчета за изпълнение на Общински план за младежта за 2018г., взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

     Приема Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 13
Гласували: 13
“ЗА”: 13
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216