Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 578 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

     ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2019г.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл.16, ал.1 от Закона за младежта и чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

    Приема Общински план за младежта за 2019г.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
“ЗА”: 16
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216