Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 580 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

   Относно: Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2019г.-2020г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.

Мотиви: В изпълнение разпоредбите на чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с предоставянето на пасищата, мерите и ливадите – общинска собственост на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ е разработен Годишен план за паша за стопанската 2019г. – 2020г. за землищата на Община Пещера.

    Общинският съвет, след като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 от ЗСПЗЗ и основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

1. Приема Годишен план за паша за стопанската 2019г.-2020г. за землищата на Община Пещера.
2. Дава съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите – общинска собственост, описани в т. V от Годишния план за паша за стопанската 2019г.-2020г. за землищата на община Пещера за общо и за индивидуално ползване.
3. Определя задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата, описани подробно в Годишния план за паша за стопанската 2019г.-2020г. за землищата на Община Пещера.
4. Определя отдаването под наем на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да се извършва по пазарна цена, определена в Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община-Пещера /Приета с Решение №175/01.02.2001г. на Общински съвет гр. Пещера, изм. и доп. с Решение № 378/30.05.2013г.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (godi6en plan za  2019 2020.doc)godi6en plan za 2019 2020.doc[ ]584 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216