Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 581 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

    Относно:Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади” и одобряване на задание.

Мотиви: Изработването на Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за електроснабдяване и водоснабдяване е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за застрояване на собствения си имот в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера, като разрешението за това съгласно чл. 124 а, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ се дава от Общинския съвет.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1, чл. 193 от ЗУТ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.

Р Е Ш И :

1. Разрешава изработването на проект ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”, с трасе на електропровода, обхващащ поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615 с начин на трайно ползване за селскостопански ведомствен горски път, общинска собственост.
2. Разрешава изработването на проект на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”, обхващащ поземлен имот с идентификатор 56277.3.1614 за улица /общинска собственост/ по КККР на гр.Пещера, имот с идентификатор 56277.3.1615 за селскостопански горски ведомствен път /общинска собственост/ по КККР на гр.Пещера
3. Одобрява приложеното задание
4. Дава съгласие за възмездно прокарване на елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 през поземлени имоти Общинска собственост с идентификатор 56277.3.1614 по КККР на гр.Пещера и идентификатор 56277.3.1615 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”, за сметка на собственика на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216