Петък, 01 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 18 Февруари 2019г. 11:22ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

           Съгласно Заповед №68/14.02.2019 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

            1.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти- частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот УПИ І-Ресторант, поща и магазин, кв. 26 по Регулационния план на с. Капитан Димитриево ведно с построените в него сгради, съгласно АОС №42/23.11.2011 г., който се състои от два поземлени имота, а именно:

           1) Поземлен имот с идентификатор 36124.501.270 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Димитриево, одобрени със Заповед РД-18-1634/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 551 кв.м, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Капитан Димитриево, п.к. 4589, ул. „Александър Стамболийски“ № 1, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 270, квартал 26, парцел І, граници на имота: 36124.501.2511, 36412.501.282, 36124.501.271, 36124.501.2521, ведно с построената в него Сграда с идентификатор 36124.501.270.1 със застроена площ 262 кв.м, брой етажи 2, предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актувани с АОС № 774/09.11.2018г., вписан в Служба по вписванията във Вх. Рег. №1911/12.11.2018г., Акт №155, том 7.

           2) Поземлен имот с идентификатор 36124.501.282 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Димитриево, одобрени със Заповед РД-18-1634/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 457 кв.м, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Капитан Димитриево, п.к. 4589, ул. „Александър Стамболийски“ № 3, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 282, квартал 26, парцел І, граници на имота: 36124.501.2511, 36412.501.281, 36124.501.273, 36124.501.271, 36124.501.270, ведно с построените в него:

           • Сграда с идентификатор 36124.501.282.1 със застроена площ 72 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,

           • Сграда с идентификатор 36124.501.282.2 със застроена площ 75 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,

           • Сграда с идентификатор 36124.501.282.3 със застроена площ 44 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,

           • Сграда с идентификатор 36124.501.282.4 със застроена площ 26 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,

           актувани с АОС № 775/09.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията във Вх. Рег. №1912/12.11.2018г., Акт №156, том 7, при начална тръжна цена 101 000 лв. без ДДС, депозит за участие 10 100 лв.

2. Дата, място и час на провеждане на търговете - на 06.03. 2019г., стая № 5, I етаж на общинска администрация от 14:00 ч.

3. Задължителни документи за участие в търга: 

3.1. Заявление за участие по образец.

3.2. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие в търга. Участниците – физически лица представят за справка документ за самоличност при подаването на документите за участие в търга.

           3.3. Документ за внесен депозит за участие в търга.

3.4. Документ за закупени тръжни книжа.

3.5. Декларациипо образец съгласно тръжните документи:

- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;

- декларация за оглед на обекта.

3.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.

3.7. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник - оригинал или заверено копие.

           Когато в заявлението по образец и на плика с документите участникът търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документа по точка 3.2.

           4. Утвърдената тръжна документация с цена - невъзстановими 30 лв. може да се закупува след публикуване на обявата до 16:00 часа на 05.03.2019 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).

5. Крайният срок за подаване на документите за участие в търговете е до 17:00 ч. на05.03.2019 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.

           6. Депозитът за участие в търга се внася до 17:00 ч. на05.03.2019г. по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера .

           7. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.

           8. Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №19, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.

            9. Договорът за продажба със спечелилия участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.    

         10.Допълнителна информация може да се получи на телефона на Община Пещера: 0350/62203, вътр. 131.   

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069