Вторник, 18 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 585 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

     ОТНОСНО: Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Пещера.

    Общинският съвет след като изслуша информацията за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Пещера., взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

     Приема Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216