Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 586 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    ОТНОСНО: Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие гр. Пещера.

    Общинският съвет след като изслуша Информацията за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие гр. Пещера, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

     Приема информацията за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие гр. Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216