Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 587 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

   Относно:Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.380 по КККР на гр.Пещера в местност „Икочово” и одобряване на задание.

Мотиви: Изработването на Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за електроснабдяване и водоснабдяване е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.380 по КККР на гр.Пещера/, представляващ горски фонд в местността „Икочово“, собственост на МЗХ-ДГС, гр.Пещера с площ от 27391 дка., като разрешението за това съгласно чл. 124 а, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ се дава от Общинския съвет.

       Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.

Р Е Ш И :

1. Разрешава изработването на проект на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.380 по КККР на гр.Пещера/, представляващ горски фонд в местността „Икочово“, обхващащ поземлен имот с идентификатор 56277.1.1903 /собственост на Север Османов Даудов/, с начин на трайна собственост ливада по КККР на гр.Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.1.1902 /собственост на Север Османов Даудов/, с начин на трайно ползване ливада по КККР на гр.Пещера и достига до имот с идентификатор 56277.1.1823 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.380 по КККР на гр.Пещера/ в местност „Икочово“.

2. Разрешава изработването на проект на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – започващ от съществуващ водопровод ф 100 в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1721 /общинска частна собственост/, с начин на трайно ползване Територия на транспорта по КККР на гр.Пещера, пресича имот с идентификатор 56277.1.1737 /държавна частна собственост/, с начин на трайно водно течение, река по КККР на гр.Пещера, преминава през имот с идентификатор 56277.1.1825 /общинска частна собственост/, с начин на трайно ползване За селскостопански, горски, ведомствен път по КККР на гр.Пещера и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.380 по КККР на гр.Пещера/ по КККР на гр.Пещера, м. “Икочово”.

3. Одобрява приложеното задание

4. Дава съгласие за възмездно прокарване на елементи на техническата инфраструктура – водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.380 по КККР на гр.Пещера/ през поземлени имоти Общинска собственост с идентификатор 56277.1.1721 и поземлен имот с идентификатор 56277.1.1825 по КККР на гр.Пещера в местност „Икочово”.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216