Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 588 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
   Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера”.

Мотиви: С Решение № 555 от Протокол № 43/29.11.2018 г., Общински съвет гр.Пещера е разрешил изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера“, с трасе на електропровода, който обхваща поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване селско стопански горски ведомствен път по КККР на гр.Пещера и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера“, с трасе на водопровода, който обхваща поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване селско стопански горски ведомствен път по КККР на гр.Пещера.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

Одобрява проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера“, с трасе на електропровода, който обхваща поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване селско стопански горски ведомствен път по КККР на гр.Пещера и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера“, с трасе на водопровода, който обхваща поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване селско стопански горски ведомствен път по КККР на гр.Пещера.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общински съвет Пещера в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216